Mass Schedule

Thánh Lễ

Saturday / Thứ Bảy: 7:00pm Vietnamese

Sunday / Chúa Nhật: 9:00am English (10:30am Vietnamese)

Tuesday / Thứ Ba: 9:30am English

Thursday / Thứ Năm: 12:00pm Vietnamese

Holy Day / Lễ Buộc: 9:30am English (7:00pm Vietnamese)

SACRAMENTS / BÍ TÍCH

Sacrament of Reconciliation: 6:00pm - 6:30pm every Saturday

Baptism: First Sunday of the Month (Please inform the parish secretary 266-1160)

Marriage: Please inform the parish secretary (266-1160) at least 6 months in advance

Visit the sick: Please inform the office (266-1160) of any illness or hospitalization in family

Giải Tội: 6:00pm - 6:30pm Mỗi Thứ Bảy

Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu Tháng (Liên lạc văn phòng 266-1160)

Hôn Phối: Liên lạc văn phòng (266-1160) ít nhất 6 tháng trước

Thăm Viếng Bệnh Nhân: Liên lạc văn phòng (266-1160)