WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong TuầnSaturday / Thứ Bảy 7:00 P.M Requested By/

Người Xin
Xin Cầu Cho Các Con Cháu & Con Đỡ Đầu Thêm Đức Tin,

LH Các Tu Sĩ, Maria, Têrêsa, Vincente, Gioan Baotixita,

Phêrô, Giuse & Các LH Mới Qua Đời Hôm Nay GĐ Trần


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Xin Tạ ƠN Cầu Bình An Cho GĐ

Cho Kẻ Có Tội Biết Ăn Năn Trở Lại

Xin Cho Sống Đẹp Lòng Chúa Bà Thái Phương

Xin Tạ Ơn Năm Mới Được Mọi Sự Bình An GĐ Thanh Thu

Xin Tạ Ơn,

LH Maria & Các Đẳng LH GĐ Lê Út & Max

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Lễ Giỗ LH Phaolô Maria & Các LH Nội Ngoại 1 GĐ

LH Maria, LH Cataria, LH Đaminh GĐ Hùng Dung

LH Giuse Nguyễn Kên Bà Phan Phượng

LH Giuse Trần Lâm Văn Bao GĐ Bình Lực

2 LH Phaolô, LH Anna GĐ Thiết Thật

LH Têphanô GĐ Dũng Vân

LH Cataria, LH Phêrô, LH Giuse Sơ Hương

Cầu Cho Các LH Mồ Côi 1 GĐ


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

Xin Cầu Cho Những Bệnh Nhân

Saturday/ Thứ 7 9:30AM

New Year Day

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ