WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần

Weekly Mass Intention / Ý Lễ Trong Tuần


Saturday / Thứ Bảy 8:00 P.M

Requested By/

Người Xin


Xin Tạ Ơn Lý Thùy

Cầu Bình An Cho Gia Đình

LH Heironimo, Phêrô, Rosa 1 GĐ

Các LH Thai Nhi 1 GĐ

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho GĐ GĐ Thiết & Thật

Lễ Giỗ LH Phêrô 1 GĐ

Lễ Giỗ LH Anphongsô &LH Mátta

LH Gioan Baotixita Nguyễn Xu Bà Phan Kim Phượng

LH Giuse Phạm Văn Chung

Các LH Thai Nhi & Mồ Cô GĐ Hiệp Cúc

LH Phêrô Đỗ Khuya

LH Maria 1 GĐ

LH Batôlômêô, Maria, các Đẳng LH 1 GĐ


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ