WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần
Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M Requested By/ Người Xin

Cầu Bình An Cho Gia Đình,

LH Maria GĐ Thiết Thật

Cầu Cho Các Đẳng LH GĐ Dương Hà

LH Maria Nguyễn Huyền Hoàng Oanh


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Lan Pham BowenSunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Xin Tạ Ơn GĐ Tho Võ

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho G.Đ GĐ Thanh Thu

Xin Tạ Ơn, Xin Ơn Hoán Cải Cho Nguyễn Văn Thời GĐ Dương Peter

LH Giuse Mới Qua Đời

Lễ Giỗ LH Maria Phan Thị Đặng GĐ Hưng & Ân

Lễ Giỗ LH Antôn Phạm Hạnh GĐ Phạm Muôn

Lễ Giỗ LH Rosa GĐ Sửu & Hòa

Lễ Giỗ LH Maria Nguyễn Huyền GĐ Hoàng Tấn

Lễ Giỗ LH Monica, LH Mátta, Anphongsô, Gioan Baotixita, Giuse Bà Phan Kim Phượng

LH Maria, Marlena, Dennis, Giuse Phanxicô Saviê,

Thomas và Các đẳng LH GĐ Lê Út & MaxTuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Lan Pham Bowen

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

Volunteers in parish / ACE thiện nguyện giúp giáo xứ