WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M Requested By/ Người Xin

Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Xin Cho Chuyến Đi Được Bình An Võ Tho

Cầu Cho Các Con Cháu & Con Đỡ Đầu Thêm Đức Tin,

LH Các Linh Mục, Vincente, Gioan Baotixita,

Maria, Giuse GĐ Trần

LH Phêrô Tâm Đỗ Khuya

LH Têrêsa Sơ Dương

LH Phanxica, Phaolô, Phêrô Sơ Diệu

Cầu Cho Các LH Thân Nhân Nội Ngoại,

LH Mátta, Cataria Sơ Hương

Lễ Giỗ LH Đaminh & Maria GĐ Nga Kiệt

Cầu Cho Các LH Mồ Côi 1 GĐ

Cầu Cho Các LH Thai Nhi, Mồ Côi 1 GĐ

Cầu Cho Các Đẳng LH 1 GĐ

Lễ Giỗ 29 Năm Ông Bà

Nguyễn Văn Thành & Lê Thị Sắc GĐ Nguyễn Trinh


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Friday/ Thứ Sáu 7:PM

Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ