WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                        Requested By/Người Xin


   

    

   


   Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho Gia Đình                                                                 GĐ Huế Phan

   Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho Gia Đình

   Lễ Giỗ LH Antôn, Phêrô & Phaolô                                                                              1 GĐ

   Lễ Giỗ LH Phêrô                                                                                                    GĐ Hưng  Ân

Cầu Bình An Cho Gia Đình, LH  Phêrô, Heironimo, Rosa & Các LH Tiên Nhân       1 GĐ

   LH Têrêsa                                                                                                              GĐ HữuThanhSunday/ Chúa Nhật  9:00 AM

 

Xin Tạ Ơn                                                                                                           Thanh’s family


Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho Gia Đình                                                                        1 GĐ

Xin Tạ Ơn & LH Giuse                                                                                             GĐ Thanh Thu

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho Các Thành Viên & Cầu Cho Các Đẳng LH             Ca Đoàn

LH Têrêsa Mới Qua Đời

LH Lucia GĐ Ân & Thảo

LH Rosa                                                                                                                    GĐ Sửa & Hòa

Lễ Giỗ LH Mônica Võ Thị Hảo

LH Gioan Baotixita Nguyễn Xu                                                                            Bà Phan Kim Phượng

LH Rosa                                                                                                                  Anh Chị Hồ


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

 

 Xin Tạ Ơn

 Thanh’s Family

 Thursday/Thứ Năm 12:00PM

 

Thiện Nguyện Viên Trong Giáo Xứ

 

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

 

Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ