WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần

Weekly Mass Intention / Ý Lễ Trong Tuần


Saturday / Thứ Bảy 8:00 P.M

Requested By/

Người Xin

Xin Tạ Ơn GĐ Lý Thùy

Cầu Cho Những Người Chết Vì Bạo Loạn Trên Toàn Thế Giới Lê, Linda Khánh Ly

Cầu Cho LH Các Linh Mục Bà Thái Phương

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Các LH Heironimo, Phêrô, Rosa 1 GĐ


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Cho Các Con Cháu & Con Đỡ Đầu Thêm Đức Tin,

Xin Bình An Cho Những Người Chăm Sóc Bệnh Nhân

Các LH Gioan Baotixita, Giuse, Phêrô, Vinsơntê, Têrêsa,

Maria, LH Các Linh Mục GĐ Trần

LH Giuse Phạm Văn Chung

Các LH Thân Nhân & Ân Nhân GĐ Cúc Hiệp

LH Maria Đái Kiệt,

LH Phêrô Trần Châu Bà Phan Kim Phượng

LH Giuse, T ma & Các Đẳng LH 1 GĐ

LH Maria Đái Kiệt Tịnh Thuận Oanh

Cầu Cho Các LH Mồ Côi 1 GĐ

Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

All helpers of parish / Mọi người làm việc thiện nguyện cho giáo xứ