WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                        Requested By/Người Xin

  LH Anna Đỗ Thị Ký

 

  LH Phêrô Nguyễn Phúc

 Cô Chú Tension

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

 

Prayer for Member in Parish

 

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn Trong Năm Qua & Cầu Bình An Cho Gia Đình Trong Năm Mới

 GĐ Linh Lê

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Cầu Cho Các LH Nội Ngoại

GĐ Vũ Bảo & Đào

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho Gia Đình & Mọi Người Trong Giáo Xứ

LH Anna Mới Qua Đời

 Hoàng, Oanh

Cầu Cho LH Phêrô

 Hội Mến Thánh

 Giá Tại Thế

Cầu Cho LH Phêrô & Rosa

GĐ Đức & Giao

LH Đaminh, Giuse & Maria

 1 GĐ

Cầu Cho LH Ông Bà Tổ Tiên

1 GĐ

Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

 

Prayer for Member in Parish

 

 Thursday/Thứ Năm 12:00PM

 

Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong  GX

 

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

 

Cầu Cho Mọi Người Trong GX