WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần

Mass Intention Sunday Jan. 23 & 24 /

Ý lễ Trong Tuần ngày 23 & 24 tháng 1

Thứ Bảy:

Cầu bình an cho gia đình, và LH Hieronimo : 1 GĐ


Sunday 9:00 AM

Prayer for all member in our parish


Chúa Nhật: 10:30AM

1. Xin tạ ơn cầu bình an cho gia đình LH Giuse mới qua đời và các đẳng LH: GĐ Nguyễn Đào

2. LH Phêrô: Đỗ Khuya