WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                        Requested By/Người XinXin Tạ Ơn

GĐ Lý Thùy

Xin Tạ Ơn, LH Maria Mới Qua Đời

GĐ Thiết Thật

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho GĐ,Các LH Tiên Nhân, Heironimo, Phêrô, Rosa

1 GĐ

LH Maria Trần Thị Thiều

GĐ Tú Duy Tống

LH Antôn & LH Anna

Hoàng Oanh

LH Phêrô Phúc Nguyễn

GĐ Kính Thi

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

 

Cosma Tony Son Nguyen

Thanh’s Family

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho GĐ

GĐ Sửu & Hòa

Xin Tạ Ơn, Cho Con Cháu & Con Đỡ Đầu Thêm Đức Tin, LH các linh mục

GĐ Trần

LH Tiên Nhân Nội Ngoại

Lễ Giỗ LH Đaminh Nguyễn Thanh

LH Maria Đặng Thị Tách

LH Micae Vũ Tính

Con Cháu Xin

Các LH Bà Con Nội Ngoại, LH Phaolô, Cataria, Mátta

Sơ Hương Trần

2 LH Giuse, Maria & Vinsơntê

GĐ Lương Kiều

Lễ Giỗ LH Phêrô Tâm,

LH Anna Lê Thị Sảnh

GĐ Đỗ Khuya

LH Maria Trần Thị Thiều

GĐ Hoàng Ri

Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

 

Cosma Tony Son Nguyen

 Thanh’s Family

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

 

Cầu Cho Mọi Người Trong Xứ’

 

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

 

Cầu Cho Mọi Người Trong Xứ