Home
SUNDAY, NOVEMBER 27 & 28, 2021

FIRST SUNDAY OF ADVENT

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of life, and that day catch you by surprise like a trap. Be vigilant at all time and pray (Lk 21:34.36a).

Chúng con hãy giữ mình kẻo lòng chúng con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với chúng con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21:34-36a).


From Pastor

Last Sunday, we finished the liturgical year B with the Solemnity of Christ the King. This Sunday, we begin the liturgical year C in the three-year liturgical circle of our Church with the 1st Sunday of Advent.

The Advent is the season of waiting for. We are waiting for the Christmas Day when Jesus comes and brings us many joys. However, today, the Church reminds us to wait for his another coming much more important. It is his coming on the last day of this universe or the day of our death.

We are not afraid of death. We don’t expect it now lest it is God’s will, but we are always ready when it comes any time. We enjoy this temporary life, as God wants us to do now, while we are waiting for the eternal life which God, our loving Father, promises to us, his beloved children.

The death is terrible to people who love this momentary world rather than everlasting God. However, for us, who are living with God as his beloved children, we are not afraid of it but we will do as Jesus said to us, “When these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand (Lk 21:28).”

May we be vigilant in prayers at all times. We continue enjoying our earthly lives as God’s present gifts while we wait for him to pick up us to our true home in heaven for happiness forever.

Chúa nhật tuần trước, chúng ta vừa kết thúc năm phụng vụ B với Chúa nhật Chúa Kitô Vua. Chúa nhật hôm nay, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ C trong chu kỳ ba năm của lịch phụng vụ với Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng.

Mùa Vọng là mùa chờ đợi. Chúng ta đang chờ đợi ngày Lễ Giáng Sinh khi Chúa đến mang nhiều niềm vui cho chúng ta. Tuy nhiên, hôm nay, Giáo hội nhắc nhở chúng ta chờ đợi ngài đến lần nữa quan trọng hơn nhiều. Đó là ngày ngài đến vào ngày cuối của vũ trụ này cũng như ngày cuối cuộc đời mỗi người chúng ta.

Chúng ta không sợ chết. Chúng ta không mong đợi nó đến lúc này nếu đó không phải là thánh ý Chúa, nhưng chúng ta luôn sẵn sàng khi nó đến bất cứ lúc nào. Chúng ta vui hưởng đời tạm này, như là ý Chúa cho ta trong lúc này, đang khi chúng ta mong đợi cuộc sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa, người Cha yêu thương của chúng ta, đã hứa cho những con cái yêu dấu của ngài.

Sự chết sẽ là đáng sợ khủng khiếp cho những người yêu thích đời tạm này hơn là Thiên Chúa vĩnh cửu. Tuy nhiên, đối với chúng ta, những người đang sống với Chúa như những người con yêu dấu của ngài, chúng ta sẽ là như Chúa Giêsu dạy: “Khi điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến (Lk 21:28.”

Ứớc gì chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúng ta tiếp tục vui hưởng cuộc đời trên dương thế như là quà tặng của Thiên Chúa trong lúc này, đang khi chúng ta chờ ngài đến đón chúng ta vào vương quốc vĩnh cửu của ngài.

Fr. Ly Chu
First Sunday of Advent

Lectionary: 3

Reading I

Jer 33:14-16

The days are coming, says the LORD,

when I will fulfill the promise

I made to the house of Israel and Judah.

In those days, in that time,

I will raise up for David a just shoot ;

he shall do what is right and just in the land.

In those days Judah shall be safe

and Jerusalem shall dwell secure;

this is what they shall call her:

“The LORD our justice.”

Responsorial Psalm

Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14

R. (1b) To you, O Lord, I lift my soul.

Your ways, O LORD, make known to me;

teach me your paths,

Guide me in your truth and teach me,

for you are God my savior,

and for you I wait all the day.

R. To you, O Lord, I lift my soul.

Good and upright is the LORD;

thus he shows sinners the way.

He guides the humble to justice,

and teaches the humble his way.

R. To you, O Lord, I lift my soul.

All the paths of the LORD are kindness and constancy

toward those who keep his covenant and his decrees.

The friendship of the LORD is with those who fear him,

and his covenant, for their instruction.

R. To you, O Lord, I lift my soul.

Reading II

1 Thes 3:12—4:2

Brothers and sisters:

May the Lord make you increase and abound in love

for one another and for all,

just as we have for you,

so as to strengthen your hearts,

to be blameless in holiness before our God and Father

at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.

Finally, brothers and sisters,

we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that,

as you received from us

how you should conduct yourselves to please God

and as you are conducting yourselves

you do so even more.

For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

Alleluia

Ps 85:8

R. Alleluia, alleluia.

Show us, Lord, your love;

and grant us your salvation.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Lk 21:25-28, 34-36

Jesus said to his disciples:

“There will be signs in the sun, the moon, and the stars,

and on earth nations will be in dismay,

perplexed by the roaring of the sea and the waves.

People will die of fright

in anticipation of what is coming upon the world,

for the powers of the heavens will be shaken.

And then they will see the Son of Man

coming in a cloud with power and great glory.

But when these signs begin to happen,

stand erect and raise your heads

because your redemption is at hand.

“Beware that your hearts do not become drowsy

from carousing and drunkenness

and the anxieties of daily life,

and that day catch you by surprise like a trap.

For that day will assault everyone

who lives on the face of the earth.

Be vigilant at all times

and pray that you have the strength

to escape the tribulations that are imminent

and to stand before the Son of Man.”


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Ðáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðứng trước sự uy nghi cao cả của Con Người, vũ trụ này như bị biến đổi: Mặt trời mặt trăng ra khác; sóng biển gào thét; tầng trời rung chuyển. Thế như chính trong những biến động ấy lại là dấu hiệu của ơn cứu độ. Vì như Ðức Giêsu đã dặn các môn đệ: "Khi điều đó bắt đầu xảy ra, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến.

Tuy nhiên chỉ được cứu độ, chỉ dám ngẩng đầu lên khi người môn đệ Ðức Giêsu biết giữ mình: đừng quá sy sưa, lo lắng việc đời; trái lại biết tỉnh thức và cầu nguyện thì mới có thể đứng vững trong bình an.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhìn thấy nét đa dạng trong con người Chúa. Chúa vừa rất uy nghi nhưng cũng lại rất hiền hòa, yêu thương. Trước nhan Chúa, vũ trụ như kinh hoàng. Thế nhưng nếu là người môn đệ của Chúa, thì lại rất vui mừng được chờ Chúa. Nếu chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành ý Chúa, chúng con sẽ là người môn đệ của Chúa. Chúng con sẽ luôn sống trong hân hoan vui mừng. Vì chắc chắn ơn cứu độ Chúa sẽ đem đến cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn cách sống nào cho thích hợp, để chúng con được hạnh phúc trong ngày Chúa đến. Amen.