Home

SUNDAY, MAY 8 & 9, 2021

SIXTH SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINHWord of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and knows God (1 Jn 4:7).

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa (1 Ga 4:7).


From Pastor

In the readings this Sunday, the word “Love” is repeated 16 times: 8 in the 2nd reading and 8 in the Gospel.

Indeed, love is the most important and the most necessary thing in our lives. We need it for healthy and happy lives. It is like oxygen for our lungs. Without oxygen, we cannot breathe. Without love, we cannot live.

However, what kind of love does God want us to have?

It is agape-love that Jesus had with his Father and with us. It is the love that Jesus explained very clearly in the Gospel today. It is to be ready to fulfill God’s will, to remain in his love and to keep his commandments, to have an intimate relationship with God as close friends, and also to love others as Jesus loves us.

How can we have that love? Jesus showed us the way and he himself practiced it as an exemplar for all of us to follow. It is to lay down one’s life for one’s friends. With Jesus, love means self-abandonment, self-emptying, self-giving.

May God help us love God, remain in his love. With his love, we will be able to love others as God invites us to do.

Trong những bài đọc của Chúa Nhật tuần này, Từ “Yêu’ được lập đi lập lại tới 16 lần: 8 lần trong bài đọc 2 và 8 lần trong bài Phúc âm.

Thật thế,‘Tình yêu’ là một điều quan trọng và cần thiết hơn cả trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nó cần như dưỡng khí cho lá phổi của chúng ta. Chúng ta cần nó để có thể có một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Không có dưỡng khí, chúng ta không thở được; không tình yêu chúng ta không sống được.

Tuy nhiên, loại tình yêu nào mà Chúa muốn chúng ta có?

Đó là ‘tình yêu tự hiến’ mà Chúa Giêsu thể hiện với Chúa Cha và chúng ta. Tình yêu mà Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay.Đó là sẵn sàng thực hiện ý Cha, là ở lại trong Ngài, là giữ giới răn Ngài, là có mối tương quan gần gũi với Ngài như bạn thân thiết, và sau cùng là yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu yêu thương ta.

Làm thế nào để chúng ta có thể có được tình yêu này? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương cách và chính Ngài đã làm gương cho chúng ta trước để chúng ta noi theo. Đó là chết cho người mình yêu. Với Chúa Giêsu, yêu có nghĩa là cho đi chính mình, từ bỏ chính mình, hủy mình ra không.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài. Với tình yêu Chúa, chúng ta sẽ có thể yêu người khác như Chúa mời gọi chúng ta thực hành.

Fr. Ly Chu


Deacon Paul TranSixth Sunday of Easter

Lectionary: 56

Reading I

Acts 10:25-26, 34-35, 44-48

When Peter entered, Cornelius met him

and, falling at his feet, paid him homage.

Peter, however, raised him up, saying,

“Get up. I myself am also a human being.”

Then Peter proceeded to speak and said,

“In truth, I see that God shows no partiality.

Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly

is acceptable to him.”

While Peter was still speaking these things,

the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word.

The circumcised believers who had accompanied Peter

were astounded that the gift of the Holy Spirit

should have been poured out on the Gentiles also,

for they could hear them speaking in tongues and glorifying God.

Then Peter responded,

“Can anyone withhold the water for baptizing these people,

who have received the Holy Spirit even as we have?”

He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ.

Responsorial Psalm

98:1, 2-3, 3-4

R. (cf. 2b) The Lord has revealed to the nations his saving power.

or:

R. Alleluia.

Sing to the LORD a new song,

for he has done wondrous deeds;

His right hand has won victory for him,

his holy arm.

R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

or:

R. Alleluia.

The LORD has made his salvation known:

in the sight of the nations he has revealed his justice.

He has remembered his kindness and his faithfulness

toward the house of Israel.

R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

or:

R. Alleluia.

All the ends of the earth have seen

the salvation by our God.

Sing joyfully to the LORD, all you lands;

break into song; sing praise.

R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

or:

R. Alleluia.

Reading II

1 Jn 4:7-10

Beloved, let us love one another,

because love is of God;

everyone who loves is begotten by God and knows God.

Whoever is without love does not know God, for God is love.

In this way the love of God was revealed to us:

God sent his only Son into the world

so that we might have life through him.

In this is love:

not that we have loved God, but that he loved us

and sent his Son as expiation for our sins.

Alleluia

Jn 14:23

R. Alleluia, alleluia.

Whoever loves me will keep my word, says the Lord,

and my Father will love him and we will come to him.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 15:9-17

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you.

Remain in my love.

If you keep my commandments, you will remain in my love,

just as I have kept my Father’s commandments

and remain in his love.

“I have told you this so that my joy may be in you

and your joy might be complete.

This is my commandment: love one another as I love you.

No one has greater love than this,

to lay down one’s life for one’s friends.

You are my friends if you do what I command you.

I no longer call you slaves,

because a slave does not know what his master is doing.

I have called you friends,

because I have told you everything I have heard from my Father.

It was not you who chose me, but I who chose you

and appointed you to go and bear fruit that will remain,

so that whatever you ask the Father in my name he may give you.

This I command you: love one another.”Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

"Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người".

Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!"

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: "Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?" Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10

"Thiên Chúa là Tình Yêu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta".

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu chính thức tuyên bố lệnh truyền của Ngài: "Hãy yêu thương nhau" - một tình yêu vô vị lợi vì yêu như chính mình. Yêu vô vị lợi nghĩa là yêu thương mà không đòi phải đáp trả, như Ðức Giêsu đã không nói: "Hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu anh em" mà Ngài nói: "Hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em". Yêu như chính mình là tình yêu cao trọng nhất, là dám hy sinh mạng sống mình như Ðức Giêsu đã tự hiến vì chúng ta. Ðó là tình yêu đích thực mà Ðức Giêsu và mỗi người môn đệ của Ngài đều thực thi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu lớn lao nhất và Chúa cũng dạy chúng con phải biết yêu nhau như Chúa vậy. Tình yêu Chúa ban cho chúng con nhưng không; còn tình yêu của chúng con còn nhiều tính toán, nhỏ nhen, giả tạo. Chúng con chỉ dám cho đi những gì là dư thừa chứ chưa biết chia sẻ cả những điều mình quý trọng. Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi lối sống của mình. Chúa đã Phục Sinh rồi, mỗi người chúng con cũng phải đổi mới chính mình để cũng được sống lại thật với Chúa trong tâm hồn. Amen.