Home

SUNDAY, SEPTEMBER 18 & 19, 2021

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊNWord of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

You do not possess because you do not ask. You ask but do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions. (Jas 4:2-3).

Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em (Gc 4:2-3).


Today in the Gospel of Mark, Jesus tells His disciples and us, “If anyone wishes to be first, shall be the last of all and the servant of all.”

The wise servant is gentle and compassionate, striving to be a peacemaker, a promoter of harmony within the community.

The root of disharmony and turmoil is jealousy, envy, ambition. Constant prayer opens the servant’s heart to the peace of Jesus. A peace He freely given to all His disciples.

The folly of the cross casts a shadow over the church and over us. The servant is no better than his Master. In one way or another, to follow Christ means to take up the crosses life brings us, dying to self and living in Christ.

In spite of Jesus’ careful instructions about following in His footsteps as servants to all, the disciples still fled when His passion came.

Mark sees this following in the footsteps of Jesus as the Christian rule of life. He encourages us by showing that the twelve disciples were not always strong enough to follow in Jesus’ footsteps themselves.

Jesus promises us that those who become “the last of all and the servant of all will be the first in His Heavenly Kingdom.

We pray this day: Jesus give me the heart of a servant, give me your heart of love and peace. Amen

Trong bài Tin Mừng của Thánh Máccô hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của ngài và chúng ta: “ Ai muốn là người đứng đầu, thì phải là người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Người phục vụ khôn ngoan là người hòa nhã và có lòng thương xót, cố gắng làm người kiến tạo hòa bình, thúc đẩy sự hòa hợp trong cộng đoàn.

Cội rễ của sự bất hòa và hỗn độn là ghen tị, ham muốn, tham vọng. Sự cầu nguyện liên lỉ mở lòng người phục vụ với sự an bình của Chúa Giêsu. Sự an bình mà Chúa đã ban miễn phí cho các môn đệ của ngài.

Sự điên rồ của thập giá đã phủ bóng trên giáo hội và chúng ta. Tôi tớ không hơn chủ. Trong cách này hay cách khác, theo Chúa Kitô có nghĩa là mang thập giá trong cuộc sống, chết cho chính mình và sống trong Chúa Kitô.

Mặc dù Chúa đã cảnh báo kỹ càng về việc theo Chúa, các môn đệ vẫn chạy trốn khi cuộc thương khó của Chúa đến.

Thánh Máccô đã thấy điều này trong đời sống Kitô hữu trong việc bước theo Chúa. Ngài khích lệ chúng ta khi chỉ cho chúng ta biết rằng cả đến 12 tông đồ đã không can đủ để theo bước Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta là những ai đã trở nên “rốt hết and là người phục vụ mọi người sẽ là người đầu trong vương quốc nước trời của ngài.”

Chúng ta cầu xin hôm nay: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim của người phục vụ, cũng xin ban cho con có một trái tim an bình và yêu thương. Amen.

Deacon Gene JagerTwenty-fifth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 134

Reading I

Wis 2:12, 17-20

The wicked say:

Let us beset the just one, because he is obnoxious to us;

he sets himself against our doings,

reproaches us for transgressions of the law

and charges us with violations of our training.

Let us see whether his words be true;

let us find out what will happen to him.

For if the just one be the son of God, God will defend him

and deliver him from the hand of his foes.

With revilement and torture let us put the just one to the test

that we may have proof of his gentleness

and try his patience.

Let us condemn him to a shameful death;

for according to his own words, God will take care of him.

Responsorial Psalm

Ps 54:3-4, 5, 6 and 8

R. (6b) The Lord upholds my life.

O God, by your name save me,

and by your might defend my cause.

O God, hear my prayer;

hearken to the words of my mouth.

R. The Lord upholds my life.

For the haughty have risen up against me,

the ruthless seek my life;

they set not God before their eyes.

R. The Lord upholds my life.

Behold, God is my helper;

the Lord sustains my life.

Freely will I offer you sacrifice;

I will praise your name, O LORD, for its goodness.

R. The Lord upholds my life.

Reading II

Jas 3:16—4:3

Beloved:

Where jealousy and selfish ambition exist,

there is disorder and every foul practice.

But the wisdom from above is first of all pure,

then peaceable, gentle, compliant,

full of mercy and good fruits,

without inconstancy or insincerity.

And the fruit of righteousness is sown in peace

for those who cultivate peace.

Where do the wars

and where do the conflicts among you come from?

Is it not from your passions

that make war within your members?

You covet but do not possess.

You kill and envy but you cannot obtain;

you fight and wage war.

You do not possess because you do not ask.

You ask but do not receive,

because you ask wrongly, to spend it on your passions.

Alleluia

Cf. 2 Thes 2:14

R. Alleluia, alleluia.

God has called us through the Gospel

to possess the glory of our Lord Jesus Christ.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 9:30-37

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee,

but he did not wish anyone to know about it.

He was teaching his disciples and telling them,

“The Son of Man is to be handed over to men

and they will kill him,

and three days after his death the Son of Man will rise.”

But they did not understand the saying,

and they were afraid to question him.

They came to Capernaum and, once inside the house,

he began to ask them,

“What were you arguing about on the way?”

But they remained silent.

They had been discussing among themselves on the way

who was the greatest.

Then he sat down, called the Twelve, and said to them,

“If anyone wishes to be first,

he shall be the last of all and the servant of all.”

Taking a child, he placed it in their midst,

and putting his arms around it, he said to them,

“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;

and whoever receives me,

receives not me but the One who sent me.”Chúa Nhật 25 Quanh Năm Năm B

Bài Ðọc I: Kn 2, 12. 17-20

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã".

Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8

Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. - Ðáp.

2) Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. - Ðáp.

3) Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Gc 3, 16 - 4, 3

"Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 9, 29-36

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải sứ mệnh Ngài sẽ phải thực hiện. Nhưng các môn đệ không hiểu, lại còn tranh cãi với nhau về địa vị. Ðức Giêsu vẫn không tìm được bạn đồng cảm.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không muốn hiểu Chúa, không đồng sở thích với Chúa. Chúng con chỉ thích lo cho mình, được vinh thân phì gia. Còn Chúa, Chúa đã sống và muốn chúng con biết quên mình vì tha nhân.

Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa, để Chúa được vui lòng và chúng con được hạnh phúc. Amen.