Home    SUNDAY, FEBRUARY 24 & 25, 2024

                                                      SECOND SUNDAY OF LENT

 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

“I swear by myself, declares the LORD, that because you acted as you did in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly because you obeyed my command.” (Gn 22:16-18)."

"Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi vì ngươi đã vâng lời Ta. (St 22:16-18)."

    From Pastor

         In the gospel reading of this 2nd Sunday of Lent, St. Mark related the transfiguration of Jesus on the mountain Tabor where Jesus showed us his amazing glory that he would have in the future.

However, in previous passages, Mark also wrote to us about Jesus’ revelation of His passion. He said, “The son of man had to suffer greatly and be killed (Mk 8:31a).”

In Jesus’ vision, glory and passion is only one thing with two sides in the salvation that God wants Him to fulfill. So, Jesus also says to us, “If the seed falls down in the soil and does not be rotten, it won’t bear fruit (Jn 12:24).”

Indeed, Jesus reveals to us that there is a relation between glory and suffering; glory will only be born from suffering; glory is the child while suffering is her mom. We cannot separate them. So, we can only receive the glorious fruit of heavenly life after we accept to die in the dying seed of earthly life. Nobody is exception to this truth, even God, as Paul says in the 2nd reading today, “God did not spare His own son but handed Him over for us all (Rm 8:32a).”

May God help us to realize that there is no way to get into heaven except the way of the cross that His only beloved Son went through.

 

         Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại cho chúng ta việc biến hình của Chúa Giê-su trên núi Ta-bo nơi Người để lộ cho chúng ta thấy vinh quang sáng láng mai này của Người.

Tuy nhiên, trong những đoạn trước, thánh Mác-cô cũng đã nói cho chúng ta về việc Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta về sự thương khó của Ngài. Ngài nói: “Con Người sẽ phải đau khổ nhiều và sẽ bị giết chết (Mc 8:31a).”

Trong cái nhìn của Chúa Giê-su, vinh quang và thương khó chỉ là một, được thể hiện với hai mặt trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn Ngài thực hiện. Do đó, Ngài cũng nói với chúng ta: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, nó sẽ không sinh hoa trái (Ga 12:24).”

Vâng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy có sự liên hệ giữa vinh quang và đau khổ; vinh quang chỉ được sinh ra từ đau khổ; vinh quang là con và khổ đau là mẹ. Chúng ta không thể tách lìa chúng. Do đó, chúng ta chỉ có thể có được hoa trái vinh quang nước trời sau khi chúng ta đã chịu chấp nhận để cho tạm bợ thân xác này ở trần thế chết đi. Không có ai, kể cả Thiên Chúa, được miễn trừ khỏi chân lý này, như thánh Phao-lô đã nói trong bài đọc 2 hôm nay: “Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì chúng ta.”

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được rằng sẽ không có con đường nào khác để vào nước trời ngoại trừ con đường thập giá mà Con Thiên Chúa đã đi qua.                 

Fr. Ly Chu


Second Sunday of Lent

Lectionary: 26

Reading 1

Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18

God put Abraham to the test.

He called to him, "Abraham!"

"Here I am!" he replied.

Then God said:

"Take your son Isaac, your only one, whom you love,

and go to the land of Moriah.

There you shall offer him up as a holocaust

on a height that I will point out to you."


When they came to the place of which God had told him,

Abraham built an altar there and arranged the wood on it.

Then he reached out and took the knife to slaughter his son.

But the LORD's messenger called to him from heaven,

"Abraham, Abraham!"

"Here I am!" he answered.

"Do not lay your hand on the boy," said the messenger.

"Do not do the least thing to him.

I know now how devoted you are to God,

since you did not withhold from me your own beloved son."

As Abraham looked about,

he spied a ram caught by its horns in the thicket.

So he went and took the ram

and offered it up as a holocaust in place of his son.


Again the LORD's messenger called to Abraham from heaven and said:

"I swear by myself, declares the LORD,

that because you acted as you did

in not withholding from me your beloved son,

I will bless you abundantly

and make your descendants as countless

as the stars of the sky and the sands of the seashore;

your descendants shall take possession

of the gates of their enemies,

and in your descendants all the nations of the earth

shall find blessing—

all this because you obeyed my command."

Responsorial Psalm

Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19

R. (116:9) I will walk before the Lord, in the land of the living.

I believed, even when I said,

"I am greatly afflicted."

Precious in the eyes of the LORD

is the death of his faithful ones.

R. I will walk before the Lord, in the land of the living.

O LORD, I am your servant;

I am your servant, the son of your handmaid;

you have loosed my bonds.

To you will I offer sacrifice of thanksgiving,

and I will call upon the name of the LORD.

R. I will walk before the Lord, in the land of the living.

My vows to the LORD I will pay

in the presence of all his people,

In the courts of the house of the LORD,

in your midst, O Jerusalem.

R. I will walk before the Lord, in the land of the living.

Reading 2

Rom 8:31b-34

Brothers and sisters:

If God is for us, who can be against us?

He who did not spare his own Son

but handed him over for us all,

how will he not also give us everything else along with him?


Who will bring a charge against God's chosen ones?

It is God who acquits us, who will condemn?

Christ Jesus it is who died—or, rather, was raised—

who also is at the right hand of God,

who indeed intercedes for us.

Verse Before the Gospel

Cf. Mt 17:5

From the shining cloud the Father's voice is heard:

This is my beloved Son, listen to him.

Gospel

Mk 9:2-10

Jesus took Peter, James, and John

and led them up a high mountain apart by themselves.

And he was transfigured before them,

and his clothes became dazzling white,

such as no fuller on earth could bleach them.

Then Elijah appeared to them along with Moses,

and they were conversing with Jesus.

Then Peter said to Jesus in reply,

"Rabbi, it is good that we are here!

Let us make three tents:

one for you, one for Moses, and one for Elijah."

He hardly knew what to say, they were so terrified.

Then a cloud came, casting a shadow over them;

from the cloud came a voice,

"This is my beloved Son. Listen to him."

Suddenly, looking around, they no longer saw anyone

but Jesus alone with them.


As they were coming down from the mountain,

he charged them not to relate what they had seen to anyone,

except when the Son of Man had risen from the dead.

So they kept the matter to themselves,

questioning what rising from the dead meant.
Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

 

Bài Ðọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9).

Xướng: 1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. - Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. - Ðáp.

3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 8, 31b-34

"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

 

Phúc Âm: Mc 9, 1-9

"Ðây là Con Ta rất yêu dấu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.