CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, FEBRUARY 22 & 23, 2020

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊNACTIVITIES IN FEBRUARY & MARCH

1. Wednesday, Feb. 26th Ash Wednesday Fast & Abstinence

2. Sunday, March 1st First Sunday of Lent

3. Saturday & Sunday, March 14th & 15th Parish’s Lenten Retreat

4. Thursday, March 19th Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary.

5. Friday, March 20th – April 2nd Fr. Ly Chu’s Pilgrimage

6. Sunday, March 22nd Catholic Relief Services Collection

7. Wednesday, March 25th The Annunciation of the Lord.


SINH HOẠT TRONG THÁNG 2 & 3

1. Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 Lễ Tro Giữ Chay & Kiêng Thịt

2. Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3 Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay

3. Thứ Bảy & Chúa Nhật, ngày 14 & 15 tháng 3 Tĩnh Tâm Mùa Chay

4. Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 Mừng Kính Thánh Cả Giuse Lễ Trọng

5. Thứ Sáu, ngày 20 – ngày 2 tháng 4 Cha Xứ Đi Hành Hương

6. Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3 Quyên Góp Lần Thứ 2 Cho Tổ Chức Cứu Trợ Công giáo.

7. Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 Lễ Truyền Tin Lễ Trọng