CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
SUNDAY SEPTEMBER 27TH, 2020

CHÚA NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 9, 2020Word of God/ Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần


Do nothing out of selfishness or out of vainglory, each looking out for not his own interests, but also for those of others (Phil 2:3a.4).

Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những gì thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác (Phil 2:3a.4).

From Pastor

Today, in the gospel, Jesus tells us a parable of two sons whom their father asked to work in the vineyard: the first said “No” to his father, but later felt sorry and did the thing that father asked him. On the contrary, the other son said “Yes”, but he didn’t do.

As Christians, we were baptized and called children of God. However, we will only be received into the heaven on the last day by action, not by name.

For God, the standard for getting into heaven is to fulfill God’s will in our present lives. Jesus highlighted this important point, “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord.’ Will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven (Mt 7:21).’

For Jesus, to do God’s will is his top priority in his whole life; to fulfill his father’s will is his food he really concerns as once he answered his disciples when they asked him to eat some food, “ I have food to eat of which you don’t know. My food is to fulfill our Father’s will (Jn 4: 32.34).”

Are we Christians by name or by action at this moment?

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn về hai người con được cha sai đi làm vườn nho cho ông: Người con thứ nhất đã nói ‘không’ với cha, nhưng lại hối hận và đi làm; ngược lại, người con thứ hai ngoan ngoãn thưa ‘vâng’ với cha nhưng lại không thi hành điều cha yêu cầu.

Là những Kitô hữu, tất cả chúng ta đã được rửa tội và được gọi là con Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ được nhận vào nước trời vào ngày sau hết của cuộc đời chúng ta không phải dựa trên danh xưng Kitô hữu chúng ta mang, nhưng dựa vào công việc chúng ta làm.

Đối với Chúa, tiêu chuẩn để được vào thiên đàng là việc chúng ta thực thi ý Chúa trong cuộc đời này. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh điểm quan trọng này: “Không phải bất cứ những ai thưa với Ta, ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa,’ là được vào nước trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn Cha Ta là Đấng ngự trên mới được vào mà thôi (Mt 7:21).”

Với Chúa Giêsu, thực thi ý Chúa Cha là ưu tiên trên hết trong suốt cuộc đời Ngài. Thực thi ý Cha là lương thực của Ngài như Ngài đã nói với các môn đệ khi một lần kia các ông mời Ngài ăn: “Thầy có một lương thực mà anh em không biết. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người (Ga 4:32.34).”

Chúng ta đang được coi là những người có đạo, vì chúng ta đã được rửa tội hay là vì chúng ta đang sống đạo, thực thi ý Chúa là mến Chúa yêu người mỗi ngày?

Fr. Ly Chu


Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 136

Reading 1

EZ 18:25-28

Thus says the LORD:

You say, "The LORD's way is not fair!"

Hear now, house of Israel:

Is it my way that is unfair, or rather, are not your ways unfair?

When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity, and dies,

it is because of the iniquity he committed that he must die.

But if he turns from the wickedness he has committed,

he does what is right and just,

he shall preserve his life;

since he has turned away from all the sins that he has committed,

he shall surely live, he shall not die.

Responsorial Psalm

PS 25:4-5, 6-7, 8-9

R. (6a) Remember your mercies, O Lord.

Your ways, O LORD, make known to me;

teach me your paths,

guide me in your truth and teach me,

for you are God my savior.

R. Remember your mercies, O Lord.

Remember that your compassion, O LORD,

and your love are from of old.

The sins of my youth and my frailties remember not;

in your kindness remember me,

because of your goodness, O LORD.

R. Remember your mercies, O Lord.

Good and upright is the LORD;

thus he shows sinners the way.

He guides the humble to justice,

and teaches the humble his way.

R. Remember your mercies, O Lord.

Reading 2

PHIL 2:1-11 OR 2:1-5

Brothers and sisters:

If there is any encouragement in Christ,

any solace in love,

any participation in the Spirit,

any compassion and mercy,

complete my joy by being of the same mind, with the same love,

united in heart, thinking one thing.

Do nothing out of selfishness or out of vainglory;

rather, humbly regard others as more important than yourselves,

each looking out not for his own interests,

but also for those of others.

Have in you the same attitude

that is also in Christ Jesus,

Who, though he was in the form of God,

did not regard equality with God

something to be grasped.

Rather, he emptied himself,

taking the form of a slave,

coming in human likeness;

and found human in appearance,

he humbled himself,

becoming obedient to the point of death,

even death on a cross.

Because of this, God greatly exalted him

and bestowed on him the name

which is above every name,

that at the name of Jesus

every knee should bend,

of those in heaven and on earth and under the earth,

and every tongue confess that

Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

or

Brothers and sisters:

If there is any encouragement in Christ,

any solace in love,

any participation in the Spirit,

any compassion and mercy,

complete my joy by being of the same mind, with the same love,

united in heart, thinking one thing.

Do nothing out of selfishness or out of vainglory;

rather, humbly regard others as more important than yourselves,

each looking out not for his own interests,

but also for those of others.

Have in you the same attitude

that is also in Christ Jesus.

Alleluia

JN 10:27

R. Alleluia, alleluia.

My sheep hear my voice, says the Lord;

I know them, and they follow me.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

MT 21:28-32

Jesus said to the chief priests and elders of the people:

"What is your opinion?

A man had two sons.

He came to the first and said,

'Son, go out and work in the vineyard today.'

He said in reply, 'I will not, '

but afterwards changed his mind and went.

The man came to the other son and gave the same order.

He said in reply, 'Yes, sir, ‘but did not go.

Which of the two did his father's will?"

They answered, "The first."

Jesus said to them, "Amen, I say to you,

tax collectors and prostitutes

are entering the kingdom of God before you.

When John came to you in the way of righteousness,

you did not believe him;

but tax collectors and prostitutes did.

Yet even when you saw that,

you did not later change your minds and believe him."


Chúa Nhật 26 Quanh Năm Năm A

Bài Ðọc I: Ed 18, 25-28

"Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: "Các ngươi đã nói rằng: "Ðường lối của Chúa không chính trực". Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. - Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}

"Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô.

{Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.}

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 21, 28-32

"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản nơi hai người con trong dụ ngôn, cũng như giữa người thu thuế, gái điếm và người biệt phái tự coi là công chính, đạo đức. Ðức Giêsu không có cái nhìn như con người chúng ta. Ngài yêu thương những người tội lỗi biết sám hối trở về. Chính vì vậy, Ðức Giêsu thường nói: "Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là người tội lỗi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khốn cho chúng con, nếu chúng con cứ cho rằng mình là những người đạo đức và khinh chê những anh em tội lỗi, như thường bị xã hội lên án. Khốn cho chúng con, nếu hằng ngày chúng con vẫn xưng danh là Kitô hữu mà không biết góp phần xây dựng Nước Trời; khốn cho chúng con, nếu chúng con mau mắn thưa: Lạy Cha! mà chúng con không mang tình thương và bình an cho những anh em chung quanh. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là những người Kitô hữu, là con cái Chúa. Amen.