Home
SUNDAY, NOVEMBER 26 & 27, 2022

FIRST SUNDAY OF ADVENT

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG


Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

“So, too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come (Mt 24:44).”

“Vậy các con cũng phải sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến (Mt 24:44).”


From Pastor

Today we begin a new liturgical year, year A in the three-year circle of the liturgy of the Church, with the First Sunday of Advent.

Advent is the time for waiting.

We wait for the coming of Jesus bringing us joys on Christmas Day. However, Jesus wants us to wait and prepare for his other coming that is more important. It is his coming in the last day of our earthly life.

For that important day, He reminds us, “Stay awake! For you do not know on which day your Lord will come (Mt 24:42).”

This reminder must be vital because that day will happen in our life once. It is also very serious because we won’t have rehearsal!

Are we ready for that Day? Or we are like people in the days of Noah, as Jesus warned, “They did not know until the flood came and carried them all away (Mt 24:39).”

Hôm nay chúng ta lại bắt đầu một năm phụng vụ mới: năm A trong chu kỳ ba năm phụng vụ của giáo hội, khởi đầu với Chúa nhật thứ Nhất Mùa Vọng.

Mùa Vọng là mùa chờ đợi.

Chúng ta chờ đợi Chúa đến mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui trong ngày Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, Chúa Giê-su muốn chúng ta chờ đợi và chuẩn bị cho việc ngài đến lần khác. Lần này quan trọng hơn nhiều. Đó là lần ngài đến với chúng ta vào ngày cuối của cuộc đời chúng ta trên dương thế này.

Để chuẩn bị cho ngày quan trọng ấy, ngài nhắc nhở chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức! vì các con không biết ngày giờ nào Chúa các con sẽ đến (Mt 24:42).”

Lời nhắc nhở này hẳn phải rất là quan trọng. bởi vì ngày ấy chỉ sẩy ra chỉ có một lần trong cuộc đời chúng ta thôi. Và nó cũng rất là nghiêm trọng vì chúng ta sẽ không có quyền được ‘thực tập chết’ trước khi chúng ta chết thật!

Chúng ta đã sẵn sàng cho ngày đó chưa? Hay chúng ta giống như những người thời ông No-e, như Chúa Giê-su cảnh báo: “Họ đã không ngờ cho đến khi lụt đại hồng thủy thình lình xảy đến (Mt 24:39). Fr. Ly Chu
First Sunday of Advent

Lectionary: 1

Reading 1

Is 2:1-5

This is what Isaiah, son of Amoz,

saw concerning Judah and Jerusalem.

In days to come,

the mountain of the LORD's house

shall be established as the highest mountain

and raised above the hills.

All nations shall stream toward it;

many peoples shall come and say:

"Come, let us climb the LORD's mountain,

to the house of the God of Jacob,

that he may instruct us in his ways,

and we may walk in his paths."

For from Zion shall go forth instruction,

and the word of the LORD from Jerusalem.

He shall judge between the nations,

and impose terms on many peoples.

They shall beat their swords into plowshares

and their spears into pruning hooks;

one nation shall not raise the sword against another,

nor shall they train for war again.

O house of Jacob, come,

let us walk in the light of the Lord!

Responsorial Psalm

Ps 122: 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

I rejoiced because they said to me,

"We will go up to the house of the LORD."

And now we have set foot

within your gates, O Jerusalem.

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

Jerusalem, built as a city

with compact unity.

To it the tribes go up,

the tribes of the LORD.

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

According to the decree for Israel,

to give thanks to the name of the LORD.

In it are set up judgment seats,

seats for the house of David.

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

Pray for the peace of Jerusalem!

May those who love you prosper!

May peace be within your walls,

prosperity in your buildings.

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

Because of my brothers and friends

I will say, "Peace be within you!"

Because of the house of the LORD, our God,

I will pray for your good.

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.

Reading 2

Rom 13:11-14

Brothers and sisters:

You know the time;

it is the hour now for you to awake from sleep.

For our salvation is nearer now than when we first believed;

the night is advanced, the day is at hand.

Let us then throw off the works of darkness

and put on the armor of light;

let us conduct ourselves properly as in the day,

not in orgies and drunkenness,

not in promiscuity and lust,

not in rivalry and jealousy.

But put on the Lord Jesus Christ,

and make no provision for the desires of the flesh.

Alleluia

Cf. Ps 85:8

R. Alleluia, alleluia.

Show us Lord, your love;

and grant us your salvation.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mt 24:37-44

Jesus said to his disciples:

"As it was in the days of Noah,

so it will be at the coming of the Son of Man.

In those days before the flood,

they were eating and drinking,

marrying and giving in marriage,

up to the day that Noah entered the ark.

They did not know until the flood came and carried them all away.

So will it be also at the coming of the Son of Man.

Two men will be out in the field;

one will be taken, and one will be left.

Two women will be grinding at the mill;

one will be taken, and one will be left.

Therefore, stay awake!

For you do not know on which day your Lord will come.

Be sure of this: if the master of the house

had known the hour of night when the thief was coming,

he would have stayed awake

and not let his house be broken into.

So too, you also must be prepared,

for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Bài Ðọc I: Is 2, 1-5

"Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người"; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem.

Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa" (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. - Ðáp.

4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. - Ðáp.

5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14

"Phần rỗi chúng ta gần đến".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 24, 37-44

"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm.

"Sống sao thác vậy". Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc.

Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, hôm nay toàn thể Giáo Hội chúng con bước vào mùa vọng. Mùa mà Giáo Hội dành đặc biệt để thúc giục con cái mình chuẩn bị sẵn sàng và thức tỉnh luôn, để đón mừng ngày Ðức Giêsu đến lần thứ hai.

Lạy Cha, xin ban Thánh Thần của Cha đến mỗi người trong gia đình chúng con, giúp chúng con biết khôn ngoan chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình an vào cõi vĩnh hằng. Xin cho chúng con biết chọn lựa cái bất diệt chứ không phải cái mau qua. Ðể chúng con được hân hoan trong ngày trình diện Cha, và chúng con sẽ mãi mãi sống trong ân tình và hạnh phúc bên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.