Home

SUNDAY, OCTOBER 16 & 17, 2021

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN


Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account (Hb 4:13).

Không một tạo vật nào ẩn khuất trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải trả lẽ (Dt 4:13).

Jesus came to serve, not to be served (Mark 10:45), He wants James and John and all His followers to understand that His glory was at its highest when He emptied Himself.

His followers will be counted as great to the extent that they become like him, humbling themselves and becoming servants to all. (Mark 10:43-44)

Sin is a fact of life. Jesus shares everything with us, except the fall into sin. As His brothers and sisters we have access, without fear, to God the Father’s presence. The Father is open in a completely new way to our needs.

Jesus’ life is a redemption for our sins and an invitation to us to share in His complete service to others.

He suffered more than we do, because unlike us, He never gave up on His disciples.

So to follow Jesus is a paradox, His disciples become great by being servant of God’s people. Many will die in bearing witness to Christ’s way.

Jesus tells us “I give my peace to you”, to receive His peace means as the Gospel today points out, is to follow in the footsteps of Christ, to be servants and to not seek be served.

Chúa Giêsu đến để phục vụ, không phải để được phục vụ̣ (Mark 10:45). Người muốn Giacôbê và Gioan cùng với tất cả những người theo Ngài biết rằng vinh quang của Ngài thật là cao cả khi cho đi chính mình.

Những người theo Ngài sẽ được tính như là những người trở nên giống như Người, khiêm nhường và trở thành những đầy tớ cho tất cả (Mark 10:43-44).

Tội lỗi là một sự kiện của cuộc sống. Chúa Giêsu chia sẻ mọi thứ cho chúng ta ngoại trừ sự phạm tội. Như là anh chị em của Ngài chúng ta tiến gần không sợ hãi đến cùng với sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha. Người cha mỡ rộng một đường lối hoàn toàn mới cho sự cần thiết của chúng ta.

Đời sống của Chúa Giêsu là sự cứu chuộc cho tội lỗi chúng ta và là sự mời gọi đến với chúng ta cùng chia sẻ sự phục vụ toàn diện của Ngài đối với kẻ khác.

Ngài hy sinh quá nhiều so với những gì chúng ta làm, vì không như chúng ta Ngài không bao giờ bỏ cuộc với môn đệ Ngài.

Vậy theo Chúa Giêsu là một nghịch lý, các môn đệ Ngài trở thành những người phục vụ tốt con cái Thiên Chúa. Đã có nhiều người bị tử nạn vì làm chứng cho đường lối của Đức Kitô.

Chúa Giêsu bảo chúng ta: "Ta ban bình an cho các con", để nhận sự bình an của Người có ý nghĩa như là trong bài Phúc âm hôm nay đã thể hiện, là bước theo chân Đức Kitô để trở thành những đầy tớ và không màng đến sự phục vụ đáp trả.

Deacon Gene Jager
wenty-ninth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 146

Reading I

Is 53:10-11

The LORD was pleased

to crush him in infirmity.

If he gives his life as an offering for sin,

he shall see his descendants in a long life,

and the will of the LORD shall be accomplished through him.

Because of his affliction

he shall see the light in fullness

of days;

through his suffering, my servant shall justify many,

and their guilt he shall bear.

Responsorial Psalm

Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22

R. (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Upright is the word of the LORD,

and all his works are trustworthy.

He loves justice and right;

of the kindness of the LORD the earth is full.

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,

upon those who hope for his kindness,

To deliver them from death

and preserve them in spite of famine.

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Our soul waits for the LORD,

who is our help and our shield.

May your kindness, O LORD, be upon us

who have put our hope in you.

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Reading II

Heb 4:14-16

Brothers and sisters:

Since we have a great high priest who has passed through the heavens,

Jesus, the Son of God,

let us hold fast to our confession.

For we do not have a high priest

who is unable to sympathize with our weaknesses,

but one who has similarly been tested in every way,

yet without sin.

So let us confidently approach the throne of grace

to receive mercy and to find grace for timely help.

Alleluia

Mk 10:45

R. Alleluia, alleluia.

The Son of Man came to serve

and to give his life as a ransom for many.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 10:35-45 or 10:42-45

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him,

"Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."

He replied, "What do you wish me to do for you?"

They answered him, "Grant that in your glory

we may sit one at your right and the other at your left."

Jesus said to them, "You do not know what you are asking.

Can you drink the cup that I drink

or be baptized with the baptism with which I am baptized?"

They said to him, "We can."

Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink,

and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;

but to sit at my right or at my left is not mine to give

but is for those for whom it has been prepared."

When the ten heard this, they became indignant at James and John.

Jesus summoned them and said to them,

"You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles

lord it over them,

and their great ones make their authority over them felt.

But it shall not be so among you.

Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;

whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

For the Son of Man did not come to be served

but to serve and to give his life as a ransom for many."

OR:

Jesus summoned the twelve and said to them,

"You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles

lord it over them,

and their great ones make their authority over them felt.

But it shall not be so among you.

Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;

whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

For the Son of Man did not come to be served

but to serve and to give his life as a ransom for many."
Chúa Nhật 29 Quanh Năm Năm B

Bài Ðọc I: Is 53, 10-11

"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. - Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16

"Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài)

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Mc 10, 42-45

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Vì địa vị, quyền hành đã gây chia rẽ giữa các môn đệ. Ðiều đó cho thấy mục đích theo Chúa Giêsu của các môn đệ còn thấp kém. Chính vì thế, trước lời loan báo của Ðức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Ðức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Ðức Giêsu nói rõ: Con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Ðó là vinh quang đích thực của Ðức Giêsu và của những môn đệ Ngài.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa. Chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen.