CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, MARCH 23 & 24, 2019

THIRD SUNDAY OF LENT

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY


ACTIVITIES IN MARCH & APRIL

  • 1. Monday, March 25th The Annunciation of the Lord.
  • 2. Saturday, March 30th Parish’s Lenten Retreat.
  • 3. Sunday, March 31st Second Collection for Catholic Relief Service.
  • 4. Friday, April 12 Chrism Mass 7:00PM at St. Ambrose Cathedral.
  • 5. Sunday, April 14 Palm Sunday the Passion of the Lord.
  • 6. Holy Thursday, April 18th Community Mass at 7:00PM
  • 7. Holy Friday, April 19th Community Service at 7:00PM ( Holy Land Collection)
  • 8. Holy Saturday, April 20th Community Mass at 8:00PM
  • 9. Easter Sunday, April 21st
SINH HOẠT TRONG THÁNG 3 & 4  • 1. Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 Lễ Truyền Tin Lễ Trọng.
  • 2. Chúa Nhật, ngày 31 tháng 3 Tĩnh Tâm Mùa Chay & Có Quyên Góp Lần Hai.
  • 3. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 Lễ Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa St. Ambrose lúc 7:00PM
  • 4. Chúa Nhật, ngày 14 Lễ Lá
  • 5. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4
  • 6. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4
  • 7. Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, ngày 20 tháng 4
  • 8. Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4
  • 9. Tìm Trứng Phục Sinh Cho Các em, ngày 20 tháng 4