Home
SUNDAY, MAY 14 & 15, 2022

FIFTH SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần
“This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another.”(Jn 13:35)

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13: 35)

5TH SUNDAY OF EASTER

“Love one another as I have loved you”.

Without God, the world would be a cruel meaningless place.

In Jesus, the Father has revealed Himself and His Love. If this love of God for us was not real, then nothing would make sense.

The word “love” is used so often and in many contexts that we forget what the word love means.

The love Jesus gives us is the love He shares with us. Jesus brings a new order into our world. All God’s commandments for life can be expressed now in Jesus’ new commandment, “Love one another as I have loved you”.

This new commandment will be the way that Christians will be recognized in the world.

"Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con". Không có Thiên chúa thì thế giới này sẽ là một nơi rất tàn nhẫn.

Ở nơi Chúa Giêsu Chúa Cha đã tỏ mình ra và tỏ luôn cả tình yêu của Ngài. Nếu tình yêu của Thiên chúa ban cho chúng ta không thật thì không có nghĩa lý gì.

Từ "Yêu" được dùng thường ngày và trong nhiều phạm trù nhưng mà chúng ta quên đi ý nghĩa của từ yêu thương này.

Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là một tình yêu chia sẻ với chúng ta. Chúa Giêsu đem đến cho thế giới chúng ta một thông điệp mới. Tất cả những điều răn dạy bảo của Thiên chúa cho đời sống có thể diễn đạt bây giờ bởi một điều răn mới của Chúa Giêsu :" Hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con".

Điều răn mới này sẽ là trọng điểm để cho người Kitô hữu được nhận biết trên thế giới này.

Deacon Gene JagerFifth Sunday of Easter

Lectionary: 54

Reading I

Acts 14:21-27

After Paul and Barnabas had proclaimed the good news

to that city

and made a considerable number of disciples,

they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch.

They strengthened the spirits of the disciples

and exhorted them to persevere in the faith, saying,

“It is necessary for us to undergo many hardships

to enter the kingdom of God.”

They appointed elders for them in each church and,

with prayer and fasting, commended them to the Lord

in whom they had put their faith.

Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia.

After proclaiming the word at Perga they went down to Attalia.

From there they sailed to Antioch,

where they had been commended to the grace of God

for the work they had now accomplished.

And when they arrived, they called the church together

and reported what God had done with them

and how he had opened the door of faith to the Gentiles.

Responsorial Psalm

Ps 145:8-9, 10-11, 12-13

R (cf. 1) I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R Alleluia.

The LORD is gracious and merciful,

slow to anger and of great kindness.

The LORD is good to all

and compassionate toward all his works.

R I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R Alleluia.

Let all your works give you thanks, O LORD,

and let your faithful ones bless you.

Let them discourse of the glory of your kingdom

and speak of your might.

R I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R Alleluia.

Let them make known your might to the children of Adam,

and the glorious splendor of your kingdom.

Your kingdom is a kingdom for all ages,

and your dominion endures through all generations.

R I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R Alleluia.

Reading II

Rev 21:1-5a

Then I, John, saw a new heaven and a new earth.

The former heaven and the former earth had passed away,

and the sea was no more.

I also saw the holy city, a new Jerusalem,

coming down out of heaven from God,

prepared as a bride adorned for her husband.

I heard a loud voice from the throne saying,

“Behold, God’s dwelling is with the human race.

He will dwell with them and they will be his people

and God himself will always be with them as their God.

He will wipe every tear from their eyes,

and there shall be no more death or mourning, wailing or pain,

for the old order has passed away.”


The One who sat on the throne said,

“Behold, I make all things new.”

Alleluia

Jn 13:34

R. Alleluia, alleluia.

I give you a new commandment, says the Lord:

love one another as I have loved you.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 13:31-33a, 34-35

When Judas had left them, Jesus said,

“Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him.

If God is glorified in him,

God will also glorify him in himself,

and God will glorify him at once.

My children, I will be with you only a little while longer.

I give you a new commandment: love one another.

As I have loved you, so you also should love one another.

This is how all will know that you are my disciples,

if you have love for one another.”
Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Bài Ðọc I: Cv 14, 20b-26

"Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Ðáp: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Kh 21, 1-5a

"Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: "Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi". Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

Ðó là lời Chúa.