CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
SUNDAY november 22nd, 2020

CHÚA NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 11, 2020Word of God/ Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

“Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me (Mt 25:40).”

“Quả thật, ta bảo các ngươi: những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta (Mt 25:40).”

From Pastor

On a crucifix, we see these words: INRI. It is the abbreviation of Latin words: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. It means Jesus of Nazareth King of the Jews (Jn 19:19).

Yes, it is King Jesus. The King was hanged on a rough cross instead of reigning on a magnificent throne; the King was crowned with a bloody circle of thorns instead of with a diamond tiara; the King wore wounds as clothing instead of a beautiful brocade court robe.

Yes, it is Christ the King, the King of the Kingdom of God; the King with no weapons, no army to protect His power (Jn 18:26); the King of the Kingdom where God reigns by love, not by power; the King of the Kingdom where the greatest is the least, the leader is the servant (Lk 22:26) and the power is used to serve, not to be served.

Yes, it is our King who is God, but He chose to become an unknown carpenter (Phil 2:6-7). He is the Lord, but He washed the feet of His disciples even of His betrayer (Jn 13:4-5). He is a powerful creator but He chose to be a human being, a weak creature like us. He was served by huge numbers of angels and archangels in heaven but He chose to come down on earth to serve and save us. It is Jesus’ way to be a King. It is the way the Son of God carries out His ower.

May we, leaders, teachers, parents, supervisors,... have the spirit of Jesus so that we can always serve others with love.

Trên cây thánh giá, chúng ta đọc được bên trên hàng chữ: INRI. Đó là viết tắt của những chữ Latin: Iesus Nazoreum Rex Iudaeorum, có nghĩa là: Giêsu Na-gia-rét Vua Dân Do Thái (Ga 19:19).

Vâng đó là Vua Giêsu. Vị Vua bị treo trên cây gỗ ráp thô thay vì ngự trên ngai vàng lộng lẫy; vị Vua đội mão gai đẫm máu thay vì vương niệm kim cương; vị Vua mình đầy thương tích thay vì mặc áo cẩm bào lộng lẫy.

Đó là Vua Kitô, Vua của thiên quốc; Vua không có vũ khí hay quân đội bảo vệ chế độ (Jn 18:26); Vua của vương quốc được cai trị bằng tình yêu chứ không phải bằng quyền hành, vương quốc nơi mà người lớn nhất trở thành bé nhỏ nhất, người lãnh đạo thành tôi tớ (Lk 22:26) và quyền bính được dùng để phục vụ chứ không phải được phục vụ.

Đó là Vua của chúng ta, Đấng là Chúa tể muôn loài nhưng đã chọn thành một con người thợ mộc vô danh tiểu tốt (Phil 2:6-7), Chủ muôn loài nhưng lại rửa chân cho các môn đệ của mình, kể cả kẻ phải bội mình (Jn 13:4-5), Đấng tạo hóa quyền năng lại chọn thành một tạo vật yếu đuối như chúng ta, Đấng được muôn vàn các thiên thần và tổng lãnh thiên thần trên trời phục vụ, nhưng đã chọn xuống trần gian để phục vụ và cứu độ con người chúng ta. Đó là cách mà Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, làm Vua và thực thi quyền lực của Ngài.

Ước gì mỗi người chúng ta, những người lãnh đạo, cha mẹ, những người giám thị, thầy cô giáo, v.v. có được tinh thần của Vua Giêsu để chúng ta có thể luôn phục vụ người khác với tình yêu.

Fr. Ly Chu