Home
SUNDAY, SEPTEMBER 03-04, 2022

TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊNWord of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần
“If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple (Lk 14:26-27).”

"Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta (Lc 14:26-27).”

People need to have God’s wisdom.

Wisdom is the word that causes many misunderstandings because of its many uses. For examples: A wise God, a wise scientist, a wise goldsmith who can make fake gold looking like real, a wise burglar who can trick homeowners. What is the difference of the adjective “wise” which is applied for these people?

First of all, we need to make a difference between wisdom and understanding. Wisdom can only be used for God because He comprehends everything, while understanding should be used for human beings because of their limitation. Understanding can be divided in two: a general understanding for all areas is called “knowledge,” or in a special area is called “science.”

Today readings pay a special attention to God’s wisdom and its necessary in human life; it helps people to live in a way that pleases God and to reach the ultimate goal of their life. In the first reading, the author of the Book of Wisdom analyzed the differences between God’s wisdom and human understanding, and the benefits of God’s wisdom. In the second reading, St. Paul wanted Philemon to recognize a big difference when a person lives according to God’s wisdom. He can transform a useless to be a useful person for others. In the Gospel, Jesus demands people to have God’s wisdom in order to meet the requirements to be his disciples. If a person only lives according to the worldly understanding, he can never become his disciple.

Con người cần có Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.

Khôn ngoan là một tĩnh từ mang nhiều hiểu lầm vì tính áp dụng quá rộng của nó: Thiên Chúa khôn ngoan, nhà khoa học khôn ngoan, người thợ kim hoàn khôn ngoan vì làm đồ giả như đồ thật, tên trộm khôn ngoan vì đánh lừa được chủ nhà. Đâu là sự khác biệt mà tĩnh từ khôn ngoan được áp dụng cho các thành phần này?

Trước hết, chúng ta cần phân biệt Đức Khôn Ngoan với sự hiểu biết: Đức Khôn Ngoan chỉ áp dụng cho Thiên Chúa và những sự thuộc về Ngài; trong khi hiểu biết nên áp dụng cho những sự thuộc về loài người. Hiểu biết cũng có nhiều loại: hiểu biết chung cho tất cả phạm vi của loài người được gọi là kiến thức (knowledge), hay cho những phạm vi chuyên môn gọi là khoa học (science).

Các bài đọc hôm nay chú trọng đặc biệt đến Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và sự cần thiết của Đức Khôn Ngoan trong cuộc đời con người, để họ biết sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa và đạt được mục đích của cuộc đời. Trong bài đọc I, tác giả Sách Khôn Ngoan phân tích sự khác biệt giữa Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và những hiểu biết của con người và những lợi ích do Đức Khôn Ngoan mang lại. Trong bài đọc II, thánh Phaolô muốn cho Philemon nhận ra sự khác biệt to lớn khi một người biết sống theo sự dạy dỗ khôn ngoan của Thiên Chúa. Họ có thể biến một người vô tích sự thành một người hữu ích cho tha nhân. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đòi con người phải có Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì mới có thể đáp ứng những đòi hỏi để trở thành môn đệ của Ngài được. Nếu một người chỉ sống theo những hiểu biết của thế gian, họ sẽ không bao giờ có thể trở thành môn đệ của Ngài.


Deacon Paul TranTwenty-third Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 129

Reading 1

Wis 9:13-18b

Who can know God’s counsel,

or who can conceive what the LORD intends?

For the deliberations of mortals are timid,

and unsure are our plans.

For the corruptible body burdens the soul

and the earthen shelter weighs down the mind that has many concerns.

And scarce do we guess the things on earth,

and what is within our grasp we find with difficulty;

but when things are in heaven, who can search them out?

Or who ever knew your counsel, except you had given wisdom

and sent your holy spirit from on high?

And thus were the paths of those on earth made straight.

Responsorial Psalm

Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 and 17

R. (1) In every age, O Lord, you have been our refuge.

You turn man back to dust,

saying, “Return, O children of men.”

For a thousand years in your sight

are as yesterday, now that it is past,

or as a watch of the night.

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.

You make an end of them in their sleep;

the next morning they are like the changing grass,

Which at dawn springs up anew,

but by evening wilts and fades.

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.

Teach us to number our days aright,

that we may gain wisdom of heart.

Return, O LORD! How long?

Have pity on your servants!

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.

Fill us at daybreak with your kindness,

that we may shout for joy and gladness all our days.

And may the gracious care of the LORD our God be ours;

prosper the work of our hands for us!

Prosper the work of our hands!

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.

Reading 2

Phmn 9-10, 12-17

I, Paul, an old man,

and now also a prisoner for Christ Jesus,

urge you on behalf of my child Onesimus,

whose father I have become in my imprisonment;

I am sending him, that is, my own heart, back to you.

I should have liked to retain him for myself,

so that he might serve me on your behalf

in my imprisonment for the gospel,

but I did not want to do anything without your consent,

so that the good you do might not be forced but voluntary.

Perhaps this is why he was away from you for a while,

that you might have him back forever,

no longer as a slave

but more than a slave, a brother,

beloved especially to me, but even more so to you,

as a man and in the Lord.

So if you regard me as a partner, welcome him as you would me.

Alleluia

Ps 119:135

R. Alleluia, alleluia.

Let your face shine upon your servant;

and teach me your laws.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Lk 14:25-33

Great crowds were traveling with Jesus,

and he turned and addressed them,

“If anyone comes to me without hating his father and mother,

wife and children, brothers and sisters,

and even his own life,

he cannot be my disciple.

Whoever does not carry his own cross and come after me

cannot be my disciple.

Which of you wishing to construct a tower

does not first sit down and calculate the cost

to see if there is enough for its completion?

Otherwise, after laying the foundation

and finding himself unable to finish the work

the onlookers should laugh at him and say,

‘This one began to build but did not have the resources to finish.’

Or what king marching into battle would not first sit down

and decide whether with ten thousand troops

he can successfully oppose another king

advancing upon him with twenty thousand troops?

But if not, while he is still far away,

he will send a delegation to ask for peace terms.

In the same way,

anyone of you who does not renounce all his possessions

cannot be my disciple.”Chúa Nhật 23 Quanh Năm Năm C

Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18

"Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn".

Trích sách Khôn Ngoan.

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17

Ðáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).

Xướng: 1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". - Ðáp.

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - Ðáp.

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Ðáp.

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Plm 9b-10. 12-17

"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 14, 25-33

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc chúng con cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no, an vui, thịnh vượng. Nhưng để điều đó được hiện thực, mỗi người chúng con phải biết bỏ đi tư lợi để xây dựng cho công ích. Chỉ khi biết sống vì tha nhân chúng con mới đích thực làm môn đệ của Chúa. Amen.