CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, MAY 25 & 26, 2019

SIXTH SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


Activities In June

1. June 2nd : The Ascension of The Lord

2. June 3rd- 7th: Fr. Ly Chu’s Retreat

3. June 9th: Pentecost Sunday

4. June 16th: The Most Holy trinity

Father’s Day

5. June 23rd: Corpus Christi / Eucharistic Procession

6. June 30th: St. Peter-VCC 10th Anniversary Celebration

Những Sinh Hoạt Trong Tháng 6

1. Ngày 2 tháng 6: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiêng

2. Ngày 3-7 tháng 6: Tĩnh tâm hằng năm của quý Cha.

3. Ngày 7 tháng 6: Không có thánh lễ Thứ Sáu Đầu Tháng.

4. Ngày 9 tháng 6: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

5. Ngày 16 tháng 6: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Father’s Day (ngày Hiền Phụ)

6. Ngày 23 tháng 6: Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô

Sau Thánh Lễ chúng ta sẽ có cuộc rước kiệu cung

nghinh Mình Máu Chúa Kitô trong khuôn viên giáo xứ.

7. Ngày 30 tháng 6: Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Giáo Xứ