CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, DECEMBER 8 & 9, 2018

SECOND SUNDAY OF ADVENT

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG


ACTIVITIES IN DECEMBER

1. December 9th: Second collection for Retirement fund for Religious.

2. December 16th: Advent Parish Reconciliation & Penance Service.

3. December 24th: Christmas Eve 4:00pm (English Mass)

8:00pm (Vietnamese Mass)

4. December 25th: Christmas Day 10:30am (Vietnamese Mass)


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG THÁNG 12


1. Ngày 9 tháng 12: Quyên góp lần thứ hai cho quỹ hưu trí các tu sĩ

2. Ngày 15-16 tháng 12: Bí tính Hòa Giải trong Mùa Vọng

3. Ngày 24 tháng 12: Vọng Giáng Sinh 4pm (Thánh Lễ Mỹ)

Canh Thức Vọng Giáng Sinh; 8:00pm (Thánh Lễ Việt)

4. Ngày 25 tháng 12: Đại Lễ Giáng Sinh 10:30am (Thánh Lễ Việt)