CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
SUNDAY november 1st, 2020

CHÚA NHẬT, NGÀY 1 THÁNG 11, 2020Word of God/ Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are (1 Jn 3: 1a).

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế (1Ga 3:1a).


The Beatitudes is the way to become a saint.

There was a young lion, who lived with a herd of goats because his mother died when he was born; he adapted and lived like a goat. One day, a huge lion was called the lord of the forest, passed by; a herd of goats ran away to protect their life, the young lion also followed them. The lord of the forest surprised because of the young lion’s action, so he ran after and seized him. He led him to a spring and told him: “Look into the spring and see! You are also a son of the lord of the forest, why were you fear and ran away like those timid goats?”

We are created according to God’s image and likeness (Gen 1:26-27) and are fellow citizens with all the saints whom we celebrate today (Eph 2:19). Since we are created in God’s image and likeness, today is the proper day for us to look into the mirror, the lives of the saints, to see how much do we look alike them.

Today readings help us to reflect. In the first reading the author of the Book of Revelation reminded us that the saints are those “who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.” In the second reading, St. John reminded us of our vocation to be God’s children which we have received in our Baptism. How do we live this vocation in our life? In the Gospel, Jesus taught us a sure way to become a saint is to live according to his Beatitudes.

The vocation to become a saint is for everyone. The Beatitudes is the way to perfection. We must try to live all the Beatitudes.

Bát Phúc là con đường nên thánh.

Có một chú sư tử con, vì mẹ mất sớm, nên ở chung với một đàn dê. Chú thích nghi với hoàn cảnh và sinh sống như một con dê. Cho tới một hôm, Chúa Sơn Lâm đi ngang qua cánh đồng; bầy dê bỏ chạy tán lọan, chú sư tử con cũng cắm đầu chạy theo chúng. Chúa Sơn Lâm lấy làm lạ về hành động của chú sư tử con, nên vội chạy theo bắt lấy. Khi bắt kịp chú, Chúa Sơn Lâm đưa chú sư tử con ra bờ suối và bảo nó: Hãy nhìn xuống suối coi, mày cũng là con của Chúa Sơn Lâm, tại sao mày hốt hoảng bỏ chạy như những con dê nhút nhát đó?

Chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và là người nhà của tất cả các thánh chúng ta mừng hôm nay. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta xét mình soi gương xem chúng ta đã nên giống hình ảnh Thiên Chúa và các thánh chưa. Các Bài đọc hôm nay giúp chúng ta xét mình.

Bài đọc I nhắc nhở chúng ta: Các thánh là những người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Bài đọc II nhắc nhở chúng ta ơn gọi làm con Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận trong Ngày Rửa Tội. Chúng ta đã làm vinh danh Cha thế nào trong cuộc sống? Phúc Âm dạy chúng ta con đường chắc chắn để nên thánh: sống theo Bát Phúc.

Ơn gọi nên thánh là của tất cả mọi người. Bát Phúc là con đường nên thánh tuyệt hảo. Mọi người phải cố gắng sống tất cả Bát Phúc cho dù chỉ cần sống tuyệt hảo một phúc cũng đủ nên thánh rồi.

Deacon Paul Tran


Solemnity of All Saints

Lectionary: 667

Reading 1

RV 7:2-4, 9-14

I, John, saw another angel come up from the East,

holding the seal of the living God.

He cried out in a loud voice to the four angels

who were given power to damage the land and the sea,

“Do not damage the land or the sea or the trees

until we put the seal on the foreheads of the servants of our God.”

I heard the number of those who had been marked with the seal,

one hundred and forty-four thousand marked

from every tribe of the children of Israel.

After this I had a vision of a great multitude,

which no one could count,

from every nation, race, people, and tongue.

They stood before the throne and before the Lamb,

wearing white robes and holding palm branches in their hands.

They cried out in a loud voice:

“Salvation comes from our God, who is seated on the throne,

and from the Lamb.”

All the angels stood around the throne

and around the elders and the four living creatures.

They prostrated themselves before the throne,

worshiped God, and exclaimed:

“Amen. Blessing and glory, wisdom and thanksgiving,

honor, power, and might

be to our God forever and ever. Amen."

Then one of the elders spoke up and said to me,

“Who are these wearing white robes, and where did they come from?”

I said to him, “My lord, you are the one who knows.”

He said to me,

“These are the ones who have survived the time of great distress;

they have washed their robes

and made them white in the Blood of the Lamb.”

Responsorial Psalm

PS 24:1BC-2, 3-4AB, 5-6

R. (see 6) Lord, this is the people that longs to see your face.

The LORD’s are the earth and its fullness;

the world and those who dwell in it.

For he founded it upon the seas

and established it upon the rivers.

R. Lord, this is the people that longs to see your face.

Who can ascend the mountain of the LORD?

or who may stand in his holy place?

One whose hands are sinless, whose heart is clean,

who desires not what is vain.

R. Lord, this is the people that longs to see your face.

He shall receive a blessing from the LORD,

a reward from God his savior.

Such is the race that seeks him,

that seeks the face of the God of Jacob.

R. Lord, this is the people that longs to see your face.

Reading 2

1 JN 3:1-3

Beloved:

See what love the Father has bestowed on us

that we may be called the children of God.

Yet so we are.

The reason the world does not know us

is that it did not know him.

Beloved, we are God’s children now;

what we shall be has not yet been revealed.

We do know that when it is revealed we shall be like him,

for we shall see him as he is.

Everyone who has this hope based on him makes himself pure,

as he is pure.

Alleluia

MT 11:28

R. Alleluia, alleluia.

Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest, says the Lord.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

MT 5:1-12A

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,

and after he had sat down, his disciples came to him.

He began to teach them, saying:

“Blessed are the poor in spirit,

for theirs is the Kingdom of heaven.

Blessed are they who mourn,

for they will be comforted.

Blessed are the meek,

for they will inherit the land.

Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,

for they will be satisfied.

Blessed are the merciful,

for they will be shown mercy.

Blessed are the clean of heart,

for they will see God.

Blessed are the peacemakers,

for they will be called children of God.

Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,

for theirs is the Kingdom of heaven.

Blessed are you when they insult you and persecute you

and utter every kind of evil against you falsely because of me.

Rejoice and be glad,

for your reward will be great in heaven.”


Ngày 1 tháng 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ Trọng

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: "Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên".

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: "Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen". Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: "Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?" Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ". Và người bảo tôi rằng: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi. - Ðáp.

2) Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá. - Ðáp.

3) Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3

"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 11, 28

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Ðó là lời Chúa.