CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Sunday January 24th, 2021 /third SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT, NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2021

CHÚA NHẬT iii THƯỜNG NIÊN (năm B)

Word of God/ Suy Niệm Lời Chúa


The time is running out, those using the world as not using it fully. For the word in its present form is passing away (1Cor 7:29.31)

Thời giờ vắn vỏi; hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi (1 Cr 7:29.31).
From Pastor

Before the most holy God, nobody is holy. We are sinners as it is written in psalm 51, “True, I was born in guilt, a sinner even as my mother conceived me (7).”

Indeed, at the beginning of our lives, we were sinners because of the original sin that our first ancestors Adam and Eve committed and we inherited as human beings. This bad heritage became the roots of other weeds for capital sins, such as: pride, avarice, laziness, jealousy, impurity, etc. We need to pull them out of our lives through repentance and returning to God as Jesus proclaimed today, “The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the Gospel (Mk 1:15).”

It means that we need to change our lives, to hate evils and love the good things (Am 5:14), to turn away from wrong gods such as money, fame, power, pleasure, etc, to look for God and choose him as top priority in our lives.

Moreover, we also have to believe in the Gospel. It is an excellent mirror for us to recognize our wrong doings and show us the right ones that we need to practice. It shows us what things God wants us to fulfill to please him and what things bring us true happiness.

Đứng trước Thiên chúa vô cùng thánh thiện, chúng ta tất cả đều là những tội nhân, như trong thánh vịnh 51 đã nói: “Lúc chào đời con đã vưong lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai (Tv50:7).

Thật vậy, ngay từ lúc khởi đầu cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã là những tội nhân vì tội nguyên tổ mà ông bà Adong-Evà đã để lại cho chúng ta. Di sản không mấy tốt lành đó đã là cội rễ cho biết bao nhiêu tội lỗi khác trong con người chúng ta: kiêu ngạo, hà tiện, lười biếng, dâm dục, v.v. Chúng ta cần phải nhổ chúng ra khỏi cuộc đời của chúng ta qua việc sám hối và trở về với Thiên Chúa như Chúa Giêsu công bố hôm nay: “Nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1:15).”

Như thế có nghĩa là chúng ta cần thay đổi lối sống của chúng ta, gớm ghét sự ác và yêu mến sự lành (Am 5:14), từ bỏ những ngẫu tượng như tiền tài, danh vọng, lạc thú, v.v., đồng thời chúng ta cũng phải tìm kiếm và chọn Thiên Chúa trên hết mọi sự trần gian.

Hơn thế nữa, chúng ta chúng ta cũng cần tin vào Tin Mừng. Đó sẽ là tấm gương tuyệt hảo để chúng ta có thể soi rọi, nhìn lại cuộc sống của chúng ta để nhận ra điều sai cần sửa chữa và điều đúng cần phải làm để đẹp lòng Chúa và mang lại hạnh phúc thật cho cuộc đời chúng ta.

Fr. Ly Chu

Third Sunday in Ordinary Time

Sunday of the Word of God

Lectionary: 68

Reading I

Jon 3:1-5, 10

The word of the LORD came to Jonah, saying:

“Set out for the great city of Nineveh,

and announce to it the message that I will tell you.”

So Jonah made ready and went to Nineveh,

according to the LORD’S bidding.

Now Nineveh was an enormously large city;

it took three days to go through it.

Jonah began his journey through the city,

and had gone but a single day’s walk announcing,

“Forty days more and Nineveh shall be destroyed, “

when the people of Nineveh believed God;

they proclaimed a fast

and all of them, great and small, put on sackcloth.

When God saw by their actions how they turned from their evil way,

he repented of the evil that he had threatened to do to them;

he did not carry it out.

Responsorial Psalm

Ps 25:4-5, 6-7, 8-9

R. (4a) Teach me your ways, O Lord.

Your ways, O LORD, make known to me;

teach me your paths,

Guide me in your truth and teach me,

for you are God my savior.

R. Teach me your ways, O Lord.

Remember that your compassion, O LORD,

and your love are from of old.

In your kindness remember me,

because of your goodness, O LORD.

R. Teach me your ways, O Lord.

Good and upright is the LORD;

thus he shows sinners the way.

He guides the humble to justice

and teaches the humble his way.

R. Teach me your ways, O Lord.

Reading II

1 Cor 7:29-31

I tell you, brothers and sisters, the time is running out.

From now on, let those having wives act as not having them,

those weeping as not weeping,

those rejoicing as not rejoicing,

those buying as not owning,

those using the world as not using it fully.

For the world in its present form is passing away.

Alleluia

Mk 1:15

R. Alleluia, alleluia.

The kingdom of God is at hand.

Repent and believe in the Gospel.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 1:14-20

After John had been arrested,

Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:

“This is the time of fulfillment.

The kingdom of God is at hand.

Repent, and believe in the gospel.”

As he passed by the Sea of Galilee,

he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea;

they were fishermen.

Jesus said to them,

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

Then they abandoned their nets and followed him.

He walked along a little farther

and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.

They too were in a boat mending their nets.

Then he called them.

So they left their father Zebedee in the boat

along with the hired men and followed him.


Chúa Nhật 3 Quanh Năm Năm B

Bài Ðọc I: Gn 3, 1-5. 10

"Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Ðáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 7, 29-31

"Bộ mặt thế gian này đang qua đi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! - Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 14-20

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.

Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.

Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.