Home         SUNDAY, APRIL 13 & 14, 2024

THIRD SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH


Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong TuầnThose who say, “I know him,” but do not keep his commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. (1 Jn 2: 4-5)

Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. (1 Ga 2:4-5)

From Pastor

“You are witnesses of these things (Lk 24:48).”

It is the invitation and also the commandment that the risen Lord Christ Jesus to eleven apostles more than 2000 years ago as well as to us, Christians, his disciples, today.

What thing need we do for this invitation?

For ‘witnesses of these things’, we need to live out faith that we believe.

We believe that Lord Jesus had to suffer before he rose from the death. We believe that he completed heavenly Father’s will on Good Friday before he achieved resurrection on Easter Sunday. We believe that he embraced his cross undauntedly before he rose gloriously.

So, let us live faith out. It is to follow in Jesus’ footsteps on Good Friday courageously. It is also to show all people around us the true joy and deep happiness of Risen Lord that we experience in daily life.

 

         “Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy (Lk 24:48).”

Đó là lời mời gọi và  cũng mệnh lệnh của Chúa Giêsu Phục Sinh cho 11 tông đồ hơn 2000 năm trước đây, đồng thời  cũng cho chúng ta, những Kitô hữu, những môn đệ của ngài hôm nay.

Chúng ta cần làm gì cho lời mời gọi này?

Để làm ‘chứng nhân về nhứng điều ấy’, chúng ta cần sống điều chúng ta tin.

Chúng ta tin là Chúa Kitô đã phải chịu thương khó trước khi ngài phục sinh. Chúng ta tin là ngài đã hoàn tất thánh ý Cha ngài vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trước khi ngài sống lại vào Ngày Lễ Phục Sinh. Chúng ta tin là ngài đã can đảm chấp nhận lấy thập giá của ngài trước khi ngài sống lại trong vinh quang.

Vì vậy, chúng ta hãy sống niềm tin ấy. Đó là chúng ta dõi theo bước chân ngài trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh một cách dũng cảm. Đó cũng là tỏ lộ ra cho mọi người niềm vui đích thực và hạnh phúc sâu xa của chúa Kitô Phục Sinh mà chúng ta cảm nghiệm được trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

                                                                     Fr. Ly Chu

 


Third Sunday of Easter

Lectionary: 47

Reading 1

Acts 3:13-15, 17-19

Peter said to the people:

"The God of Abraham,

the God of Isaac, and the God of Jacob,

the God of our fathers, has glorified his servant Jesus,

whom you handed over and denied in Pilate's presence

when he had decided to release him.

You denied the Holy and Righteous One

and asked that a murderer be released to you.

The author of life you put to death,

but God raised him from the dead; of this we are witnesses.

Now I know, brothers,

that you acted out of ignorance, just as your leaders did;

but God has thus brought to fulfillment

what he had announced beforehand

through the mouth of all the prophets,

that his Christ would suffer.

Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away."

Responsorial Psalm

Ps 4:2, 4, 7-8, 9

R. (7a) Lord, let your face shine on us.

or:

R. Alleluia.

When I call, answer me, O my just God,

you who relieve me when I am in distress;

have pity on me, and hear my prayer!

R. Lord, let your face shine on us.

or:

R. Alleluia.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;

the LORD will hear me when I call upon him.

R. Lord, let your face shine on us.

or:

R. Alleluia.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!

You put gladness into my heart.

R. Lord, let your face shine on us.

or:

R. Alleluia.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,

for you alone, O LORD,

bring security to my dwelling.

R. Lord, let your face shine on us.

or:

R. Alleluia.

Reading 2

1 Jn 2:1-5a

My children, I am writing this to you

so that you may not commit sin.

But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father,

Jesus Christ the righteous one.

He is expiation for our sins,

and not for our sins only but for those of the whole world.

The way we may be sure that we know him is to keep

his commandments.

Those who say, "I know him," but do not keep his commandments

are liars, and the truth is not in them.

But whoever keeps his word,

the love of God is truly perfected in him.

Alleluia

Cf. Lk 24:32

R. Alleluia, alleluia.

Lord Jesus, open the Scriptures to us;

make our hearts burn while you speak to us.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Lk 24:35-48

The two disciples recounted what had taken place on the way,

and how Jesus was made known to them

in the breaking of bread.


While they were still speaking about this,

he stood in their midst and said to them,

"Peace be with you."

But they were startled and terrified

and thought that they were seeing a ghost.

Then he said to them, "Why are you troubled?

And why do questions arise in your hearts?

Look at my hands and my feet, that it is I myself.

Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones

as you can see I have."

And as he said this,

he showed them his hands and his feet.

While they were still incredulous for joy and were amazed,

he asked them, "Have you anything here to eat?"

They gave him a piece of baked fish;

he took it and ate it in front of them.


He said to them,

"These are my words that I spoke to you while I was still with you,

that everything written about me in the law of Moses

and in the prophets and psalms must be fulfilled."

Then he opened their minds to understand the Scriptures.

And he said to them,

"Thus it is written that the Christ would suffer

and rise from the dead on the third day

and that repentance, for the forgiveness of sins,

would be preached in his name

to all the nations, beginning from Jerusalem.

You are witnesses of these things."Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

 

Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19

"Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.

"Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Ðức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 4, 2. 7. 9

Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! (c. 7a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! - Ðáp.

2) Nhiều người nói: "Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?" Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! - Ðáp.

3) Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a

"Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính, làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc Bình An cho họ. Bình An của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau.

Gia đình hòa thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm... là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành cho họ.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu xin Chúa đến với gia đình chúng con, xứ sở chúng con. Sự hiệp nhất của chúng con trong mọi công việc, nhất là trong các giờ kinh gia đình là điều làm Chúa vui lòng. Chúng con xin Chúa hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn và đem bình an hạnh phúc cho chúng con. Amen.