CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
SUNDAY JUly 5, 2020/ CHÚA NHẬT, NGÀY 5 THÁNG 7, 2020Word of God/ Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần


“Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest (Mt 11:28).”

“Tất cả ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28.)”


BULLETIN ARTICLE FOR JUly 5, 2020 14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Live gently and humbly like Christ.

When we compare the heavenly standards with those of the world, we recognize that they are used to be opposite with each other. What the world considers as important, such as: money, power, fame, pleasure of the flesh, are regarded as unimportant according to the heavenly standard.

Today readings show us some reasons of these differences. In the first reading, the prophet Zechariah prophesied that the Messiah shall enter the Jerusalem city, not with the glorious chariots like a victorious king, but “on an ass, on a colt the foal of an ass.” In the second reading, St. Paul advised the Romans not to be slaves for the selfishness of their flesh; otherwise, they shall die because of it. The faithful were liberated by Christ from this slavery to live according to the Holy Spirit’s guidance; if they live according to his guidance, they shall live and live abundantly. In the Gospel, Jesus revealed the mysteries of the heavenly kingdom, not for the wise and the understanding, but for the lowly and the humble of heart. Christ invites all those who are feeling heavy burden, tired and weary to come to him. He will console and teach them two important virtues of humility and meekness; they shall find peace in their mind.

We need to learn from Christ two important virtues, meekness and humility: meekness so that we always treat others with compassion; humility so that we recognize our lowly standing in the relationship with God and others.

Sống hiền hậu và khiêm nhường như Đức Kitô.

Khi so sánh tiêu chuẩn của Nước Trời với tiêu chuẩn của thế gian, chúng ta nhận ra những khác biệt quan trọng: tiêu chuẩn của Nước Trời thường đối nghịch với tiêu chuẩn của thế gian.

Các bài đọc hôm nay chỉ cho ta thấy những khác biệt và lý do của chúng.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Zechariah tiên báo Đấng Thiên Sai sẽ vào Thành, không bằng những cỗ xe ngựa dành cho những vị vua chiến thắng khải hoàn; nhưng Ngài sẽ cỡi trên lưng một lừa con, vẫn còn theo sau một lừa mẹ. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu không được làm nô lệ cho tính ích kỷ của xác thịt; nếu không, họ sẽ chết. Các tín hữu đã được Đức Kitô giải thoát để sống theo Thánh Thần, nếu họ để cho Thánh Thần hướng dẫn, họ sẽ được sống. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mặc khải Mầu Nhiệm Nước Trời không được mặc khải cho những người khôn ngoan, thông thái; nhưng được mặc khải cho những người bé mọn. Ngài mời gọi tất cả những ai đang cảm thấy những gánh nặng, mệt mòi, và chán chường của cuộc sống, hãy đến với Ngài và học hỏi hai nhân đức hiền hòa và khiêm nhường của Ngài, họ sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn.

Chúng ta cần học nơi Đức Kitô hai nhân đức: hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành để luôn biết đối xử nhân hậu với tất cả mọi người. Khiêm nhường để nhận ra chỗ đứng hèn hạ của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Deacon Paul Tran

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 100

Reading 1ZEC 9:9-10

Thus says the LORD:

Rejoice heartily, O daughter Zion,

shout for joy, O daughter Jerusalem!

See, your king shall come to you;

a just savior is he,

meek, and riding on an ass,

on a colt, the foal of an ass.

He shall banish the chariot from Ephraim,

and the horse from Jerusalem;

the warrior’s bow shall be banished,

and he shall proclaim peace to the nations.

His dominion shall be from sea to sea,

and from the River to the ends of the earth.

Responsorial PsalmPS 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14

R. (cf. 1) I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R. Alleluia.

I will extol you, O my God and King,

and I will bless your name forever and ever.

Every day will I bless you,

and I will praise your name forever and ever.

R. I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R. Alleluia.

The LORD is gracious and merciful,

slow to anger and of great kindness.

The LORD is good to all

and compassionate toward all his works.

R. I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R. Alleluia.

Let all your works give you thanks, O LORD,

and let your faithful ones bless you.

Let them discourse of the glory of your kingdom

and speak of your might.

R. I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R. Alleluia.

The LORD is faithful in all his words

and holy in all his works.

The LORD lifts up all who are falling

and raises up all who are bowed down.

R. I will praise your name for ever, my king and my God.

or:

R. Alleluia.

Reading 2ROM 8:9, 11-13

Brothers and sisters:

You are not in the flesh;

on the contrary, you are in the spirit,

if only the Spirit of God dwells in you.

Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him.

If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you,

the one who raised Christ from the dead

will give life to your mortal bodies also,

through his Spirit that dwells in you.

Consequently, brothers and sisters,

we are not debtors to the flesh,

to live according to the flesh.

For if you live according to the flesh, you will die,

but if by the Spirit you put to death the deeds of the body,

you will live.

AlleluiaCF. MT 11:25

R. Alleluia, alleluia.

Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;

you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.

R. Alleluia, alleluia.

GospelMT 11:25-30

At that time Jesus exclaimed:

“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth,

for although you have hidden these things

from the wise and the learned

you have revealed them to little ones.

Yes, Father, such has been your gracious will.

All things have been handed over to me by my Father.

No one knows the Son except the Father,

and no one knows the Father except the Son

and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

“Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest.

Take my yoke upon you and learn from me,

for I am meek and humble of heart;

and you will find rest for yourselves.

For my yoke is easy, and my burden light.”

Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm A

Bài Ðọc I: Dcr 9, 9-10

"Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Ðây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Ðấng công chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1).

Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8, 9. 11-13

"Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 17

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 25-30

"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.