Home
    SUNDAY, JANUARY 28 & 29, 2023

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT iV THƯỜNG NIÊN
Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

                            

“Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven (Mt 5:3).”

“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ (Mt 5:3)."From Pastor

 

“Blessed are the poor in spirit.” It is the teaching of Jesus today.

Does Jesus want us to be poor? Does God encourage us not to yearn for prosperity? No.

In the Old Testament, God granted Abraham, his good child a lot of things as it was written in the Book of Genesis, “Abraham was very rich in livestock, silver and gold (13:2).”

Indeed, we are his children, who were created in his image. He wants us to have lives appropriate with our dignified position above other creatures on this earth. He wants us to have prosperous and happy lives.

However, he wants us to live in prosperity with the spirit of the poor. He notifies us to be watchful with material riches because usually makes us poor in spiritual life. He reminds us as he did to the wealthy people of the Church in Laodicea 2000 years ago, “You say, ‘I am rich and affluent and have o need anything,’ and yet do not realize that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked (Rev 3:17).” He wants us to live wisely as St. Paul reminded the Corinthians, “Those using the world as not using it fully. For the world in its present form is passing away (1Cr 7:31).”

Lord, help us to understand your wise teaching and to practice it in our daily life.

“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.” Đó là lời Chúa Giê-su dạy chúng ta hôm nay.

Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo? Phải chăng Chúa khuyến khích chúng ta không tìm kiếm sự thinh vuợng sung túc? Không.

Trong Cựu Ứơc, Thiên Chúa đã ban cho ông  Abraham, một người con ngoan của Ngài rất nhiều của cải như ta đọc thấy trong sách Sáng Thế: “Ông Abraham có rất nhiều đoàn súc vật và vàng bạc (13:2).”

Thậy vậy, con người chúng ta đã được Thiên Chúa dụng nên giống hình ảnh Ngài. Ngài muốn chúng ta có một cuộc sống thích hợp với địa vị trổi vượt  hơn các tạo vật khác trên trái đất này. Ngài muốn chúng ta có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta sống sung túc về của cải vất chất nhưng lại là với tinh thần nghèo khó. Ngài lưu ý chúng ta phải rất cẩn thận với sự giàu có sung túc vật chất bởi vì nó rất dễ làm cho chúng ta nghèo đi về tinh thần. Ngài Nhắc nhở chúng ta như ngài đã nhắc nhở nhưung người giàu có ở cộng đoàn Lao-đi-ki-a 2000 năm trước đây: “Ngươi nói: ‘Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi; nhưng ngươi không biết rằng người là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng (Kh 3:17).” Ngài muốn chúng ta sống khôn ngoan như thánh Phao-lô đã nhắc nhở giáo đoàn Cô-rin-tô: “những ai đang hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian đang biến đi (1Cr 7:31).”

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu và sống lời dạy khôn ngoan của ngài hôm nay.                                                            

                                                                  


     Fr. Ly ChuFourth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 70

Reading 1

Zep 2:3; 3:12-13

Seek the LORD, all you humble of the earth,

who have observed his law;

seek justice, seek humility;

perhaps you may be sheltered

on the day of the LORD's anger.


But I will leave as a remnant in your midst

a people humble and lowly,

who shall take refuge in the name of the LORD:

the remnant of Israel.

They shall do no wrong

and speak no lies;

nor shall there be found in their mouths

a deceitful tongue;

they shall pasture and couch their flocks

with none to disturb them.

Responsorial Psalm

Ps 146:6-7, 8-9, 9-10

R. (Mt 5:3) Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

or:

R. Alleluia.

The LORD keeps faith forever,

secures justice for the oppressed,

gives food to the hungry.

The LORD sets captives free.

R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

or:

R. Alleluia.

The LORD gives sight to the blind;

the LORD raises up those who were bowed down.

The LORD loves the just;

the LORD protects strangers.

R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

or:

R. Alleluia.

The fatherless and the widow the LORD sustains,

but the way of the wicked he thwarts.

The LORD shall reign forever;

your God, O Zion, through all generations. Alleluia.

R. Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!

or:

R. Alleluia.

Reading 2

1 Cor 1:26-31

Consider your own calling, brothers and sisters.

Not many of you were wise by human standards,

not many were powerful,

not many were of noble birth.

Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise,

and God chose the weak of the world to shame the strong,

and God chose the lowly and despised of the world,

those who count for nothing,

to reduce to nothing those who are something,

so that no human being might boast before God.

It is due to him that you are in Christ Jesus,

who became for us wisdom from God,

as well as righteousness, sanctification, and redemption,

so that, as it is written,

"Whoever boasts, should boast in the Lord."

Alleluia

Mt 5:12a

R. Alleluia, alleluia.

Rejoice and be glad;

your reward will be great in heaven.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mt 5:1-12a

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,

and after he had sat down, his disciples came to him.

He began to teach them, saying:

"Blessed are the poor in spirit,

for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they who mourn,

for they will be comforted.

Blessed are the meek,

for they will inherit the land.

Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,

for they will be satisfied.

Blessed are the merciful,

for they will be shown mercy.

Blessed are the clean of heart,

for they will see God.

Blessed are the peacemakers,

for they will be called children of God.

Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,

for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when they insult you and persecute you

and utter every kind of evil against you falsely because of me.

Rejoice and be glad,

for your reward will be great in heaven."
Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm A

 

Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Ðáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Ðáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 26-31

"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Mở đầu bài giảng trên núi, Ðức Giêsu tuyên bố những điều kỳ lạ. Những điều người đời cho là mối hại thì Ngài lại bảo là mối phúc. Nghèo khó, ưu phiền, bị bách hại... Những điều người đời trốn tránh thì Ðức Giêsu lại ca tụng. Ðức Giêsu loan báo một số điều mà người đời khó chấp nhận. Phải chăng Ðức Giêsu chủ trương phản tiến bộ? Phải chăng giáo thuyết của Ðức Giêsu đề cao thụ động, an phận? Chúng ta hãy xin Thánh Thần của Ðức Giêsu giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của sứ điệp.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi sáng cho chúng con hiểu được giáo huấn của Ðức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này. Ðức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa với tất cả uy quyền tuyệt đối. Tại sao Ngài lại trở nên nghèo hèn như chúng con? Ðức Giêsu suốt một đời chỉ biết dạy dỗ, giúp đỡ những người đau khổ, bệnh tật. Ngài có tội gì mà tại sao bị kết án tử hình?

Nhưng chính nhờ cái chết của Ðức Giêsu mà chúng con được ơn cứu độ. Vâng, lạy Chúa, giờ đây chúng con hiểu được phần nào ý nghĩa của cái nghèo, cái khổ. Nghèo khổ tự nó không phải là mối phúc, nhưng nếu là dấu chứng của một tình yêu vị tha, thì nó sáng chói và trở nên vô giá. Lạy Ðức Giêsu, xin hãy dạy con biết yêu như Chúa yêu. Amen.