Weekly Mass Intention May 20-26

Saturday / Thứ Bảy 7:00 PM

Requested By /

Người Xin

LH Louis Lê Văn Quang

Các Con Cháu

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

 

Gary & Ruby Sacco

Susan Sacco

Robert Oldham

Chau’s Family

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Cho Con Cái Biết Yêu Thương Nhau Và Biết Kính Sợ Thiên Chúa

1 GĐ

Xin Tạ Ơn

LH Micae, LH Gioan Baotixita,

LH Phanxicô Saviê, LH Anna

1GĐ

Xin Tạ Ơn

LH Ông Bà Cha Mẹ

GĐ Huỳnh Thiên

Xin Tạ Ơn

LH Phaolô

GĐ Bốn Thật

Lễ Giỗ LH Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga

1 GĐ

LH Ysave Mầu

GĐ Vân

LH Nicolas & LH Ysave

Các LH Nội Ngoại

GĐ Nguyễn Tuyết

LH Phaolô Tống Văn Dược

GĐ Huỳnh Hoàng & Ri

LH Tê rêsa Đào & Ngàng

LH Phêrô Dũng & Quế

LH Đôminicô, LH Lucia,

LH Hinic-Nicolas

GĐ Peter & Anna

Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Thursday/Thứ Năm 12:00 PM

The Sick in Parish/ Xin Cầu Những Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ